Peperangan Rasulullah Muhammad SAW – Dr. Ali Muhammad Ash Shallabi – Penerbit Ummul Qura

Jual Buku Peperangan Rasulullah Peperangan Nabi Muhammad SAW - Dr. Ali Muhammad Ash Shallabi - Penerbit Ummul Qura, peperangan dalam islam, Peperangan di zaman nabi, Sejarah Perang di zaman nabiNama Buku : Peperangan Rasulullah

Ukuran/Hal : 15 x 23 cm /   halaman

Berat: 00 gram

Penulis: Dr. Ali Muhammad Ash Shallabi

Penerbit: Penerbit Ummul Qura

Harga : Rp  165.000 ,- –> Rp  148-.000

Anda Hemat: Rp 17.000,-

Pesan via Whatsapp/Telpon

0857 2745 2727 / 0858 6766 877

Sinopsis Buku Peperangan Rasulullah Nabi Muhammad SAW – Dr. Ali Muhammad Ash Shallabi – Penerbit Ummul Qura

Dimensi hidup Rasulullah SAW

Beliau memang diutus ke dunia sebagai Nabi dan Rasul. Tetapi, beliau hadir bukan hanya sebagai seorang pemimpin keagamaan yang mengajak dengan seruan. Beliau juga tampil sebagai seorang ahli politik, pemimpin negara, sekaligus panglima perang. Perjalanan hidup beliau pun tidak lepas dari politik perang. Karena, memang perang adalah salah satu bentuk jihad yang merupakan bagian dari syariat Islam.

Dokumentasimomen-momen peperangan yang pernah dilancarkan oleh Rasulullah,dari latar belakang, detail teknis, hingga hikmah-hikmah yang mengiringi setiap perang semuah dijelaskan damal buku ini.

Buku ini menjadi begitu penting, mengingat tidak banyak buku Sirah Nabawiyah lain yang secara khusus memfokuskan bahasannya pada aspek ini. Padahal, banyak sekali pelajaran startegi maupun moral yang bisa diambil. Ini sudah diakui oleh banyak pakar sejarah dan militer, baik dari Barat maupun Timur.

Buku terjemahan dari buku Ghazawat Ar-Rasul yang disusun oleh Dr. Ali Ash-Shallabi. Penulisnya merupakan ulama ahli Al-Qur’an dan Tarikh dari Libia yang sudah diakui kepakarannya. Beliau memiliki banyak sekali karya, terutama dalam kajian Sejarah Islam, dari era Rasulullah (571 M) hingga era Daulah Utsmaniyah (1924 M). Beliau memiliki kumpulan karya yang dihimpun dalam Mausu’ah As-Siyar (Ensiklopedia Sirah).

Andaharusmemilikibukuini, karenaSirah Nabawiyah adalah sumber yang tak kunjung kering untuk didulang faedahnya. Apalagi sudah ada penegasan di dalam Al-Qur’an: “Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu” (Al-Ahzab: 21). Walaupun ayat terkait turun ketika dalam keadaan berkecamuk Perang Ahzab, tetapi hukumnya umum; meliputi keadaan kapan saja dan dalam hal apa saja.

Dengan mempelajarinya akan tercapai beberapa tujuan penting, diantaranya: meneladani Rasulullah SAW dengan cara mengenal kepribadian, perbuatan, perkataandan ketetapan-ketetapan beliau SAW

Sehingga dapat menciptakan dan menumbuhkan kecintaan seorang Muslim terhadap Rasulullah SAW

Daftar Isi Buku Peperangan Rasulullah Nabi Muhammad SAW – Dr. Ali Muhammad Ash Shallabi – Penerbit Ummul Qura

DAFTAR ISI

Daftar Isi   iii
Pengantar Penerbit   xiii
Mukaddimah   xv
Kata Pengantar: Sunah Tadafu’ dan Pergerakan Sariyah (Regu Pasukan)   22
A. Sunnah Tadafu’ (Pergesekan)   22
B. Tujuan Jihad di Jalan Allah   17
C. Beberapa Sariyah dan Ekspedisi Penting Sebelum Perang Badar Kubra   39
D. Faedah, Pelajaran, dan Hikmah   46

PERANG BADAR KUBRA   65
Fase Sebelum Pertempuran   67
A. Peristiwa-peristiwa dalam Perjalanan Menuju Badar   69
B. Tekad kaum musyrikin untuk menghadapi kaum Muslimin di Badar   70
C. Nabi SAW bermusyawarah dengan para shahabatnya   72
D. Perjalanan untuk menghadapi musuh dan menghimpun informasi tentang mereka   75
E. Saran dari Hubaib bin Al-Mundzir di Badar   78
F. Gambaran Al-Qur’an mengenai keluarnya orang-orang musyrik   81
G. Kondisi kaum musyrikin ketika sampai di Badar   82

Nabi SAW dan Kaum Muslimin di Kancah Pertempuran   87
A. Membangun Markas Komando   87
B. Nikmat-nikmat Allah atas Kaum Muslimin Sebelum Perang   89

Pecahnya Perang dan Kekalahan Kaum Musyrikin   101
A. Allah Azza wa Jalla Mengirimkan Bantuan Malaikat kepada Kaum Muslimin   106
B. Kemenangan Kaum Muslimin atas Kaum Musyrikin, dan Ucapan Rasulullah SAW kepada Ahlul Qalib   111

Berbagai Kejadian dan Peristiwa di Medan Perang   115
A. Kematian Para Pembesar (Quraisy)   115
B. Beberapa Peristiwa Besar   124

Perselisihan dalam Harta Rampasan Perang dan Tawanan   129
A. Perselisihan dalam Harta Rampasan Perang   129
B. Tawanan Perang   137

Hasil Perang Badar dan Upaya Pembunuhan Terhadap Nabi SAW   155
A. Hasil Perang Badar   155
B. Upaya Pembunuhan Terhadap Nabi SAW dan Islamnya Umair bin Wahab (Setan Orang Quraisy)   160

Beberapa Pelajaran dan Faedah dari Perang Badar   167
A. Hakikat Kemenangan Adalah dari Allah Azza wa Jalla   167
B. Yaumul Furqan (Hari Pembeda)   170
C. Wala’ (Loyalitas) dan Bara’ (Permusuhan) Merupakan Salah Satu Bukti Keimanan   174
D. Mukjizat-mukjizat yang Tampak di Badar dan Sekitarnya   177
E. Hukum Meminta Bantuan Orang Musyrik   182
F. Kisah Hudzaifah bin Al-Yaman dan Usaid bin Al-Hudhair RA   184
G. Perang Informasi di Badar   185

PERANG BANI QAINUQA’   189
Perang Bani Qainuqa’   191
A. Sebab Terjadinya Perang   193
B. Pengepungan Terhadap Yahudi Bani Qainuqa’   195
C. Nasib Yahudi Bani Qainuqa’   195
D. Ubadah bin Shamit Berlepas Diri dari Mereka   197

PERANG UHUD   201
Beberapa Peristiwa Sebelum Perang   203
A. Faktor-faktor Terjadinya Perang   203
B. Keluarnya Kaum Quraisy dari Mekah ke Madinah   207
C. Intelijen Nabi Terus Memantau Pergerakan Musuh   207
D. Nabi SAW Bermusyawarah dengan Para Shahabat   210
E. Pasukan Kaum Muslimin Berangkat Menuju Uhud   214
F. Strategi Rasulullah SAW dalam Menghadapi Pasukan Kafir Mekah   222

Dalam Kancah Perang   227
A. Permulaan dan Puncak Perang, Serta Tanda-tanda Kemenangan untuk Kaum Muslimin   227
B. Pasukan Pemanah Melanggar Perintah Rasulullah SAW   231
C. Strategi Rasulullah SAW dalam Menyatukan Kembali Pasukan yang telah Tercerai Berai   236
D. Para Syuhada Perang Uhud   240
E. Beberapa Bukti Kenabian   263

Berbagai Peristiwa Setelah Perang Uhud   267
A. Percakapan Abu Sufyan dengan Rasulullah SAW dan Para Shahabat   267
B. Rasulullah SAW Memeriksa Jenazah Para Syuhada   270
C. Doa Rasulullah SAW pada Saat Perang Uhud   271
D. Mengetahui Arah Pergerakan Musuh   273
E. Perang Hamra’ul Asad   275
F. Keikutsertaan Para Wanita Kaum Muslimin dalam Perang Uhud   281
G. Beberapa Pelajaran tentang Kesabaran yang Dipersembahan Para Shahabiyah untuk Umat Ini   286

Beberapa Pelajaran dan Faedah   289
A. Mengingatkan Kaum Muslimin Terhadap Sunnatullah dan Menyeru Mereka kepada Keimanan yang Tinggi   290
B. Hiburan bagi Kaum Mukminin dan Penjelasan Hikmah Allah Azza wa Jalla Atas Apa yang Terjadi pada Perang Uhud   292
C. Cara Memperbaiki Kesalahan   293
D. Memberikan Teladan dengan Para Mujahidin Terdahulu   295
E. Menyelisihi Pemimpin Menyebabkan Kegagalan bagi Seluruh Pasukan   297
F. Bahaya Mengutamakan Dunia atas Akhirat   299
G. Selalu Cinta dan Terikat dengan Agama   302
H. Sikap Nabi SAW terhadap Pasukan Pemanah yang Melakukan Kesalahan dan Orang-orang Munafik yang Membelot   307
I. Uhud adalah Gunung yang Mencintai Kita dan Kita Mencintainya   311
J. Peran Malaikat dalam Perang Uhud   312
K. Kaidah-kaidah Kemenangan dan Kekalahan dari Surat Al-Anfal dan Ali-Imran   313
L. Keutamaan Syuhada dan Kenikmatan Abadi yang Disiapkan Allah untuk Mereka   317
M. Serangan Informasi untuk Kaum Musyrikin   319

PERANG BANI NADHIR   323
Perang Bani Nadhir   325
A. Waktu Terjadinya Perang dan Sebab-sebab Terjadinya   326
B. Peringatan terhadap Bani Nadhir dengan Pengusiran dan Pengepungan   331
C. Pelajaran dari Perang Bani Nadhir   335

PERANG DZATUR RIQA’   357
Perang Dzatur Riqa’   359
A. Waktu dan Sebab Terjadinya, serta Mengapa Dinamakan dengan Dzatur Riqa’   359
B. Shalat Khauf dan Berjaga-jaga di Tempat Penjagaan (yang Dikhawatirkan Mendapat Serangan Musuh)   361
C. Keberanian Rasulullah SAW dan Interaksi Beliau Terhadap Jabir bin Abdullah   365

PERANG BADAR KEDUA DAN PERANG DAUMATUL JANDAL   369
Perang Badar Kedua dan Peran Daumatul Jandal   371
A. Perang Badar Kedua   371
B. Perang Daumatul Jandal   373

PERANG BANI MUSHTHALIQ   379
Perang Bani Mushthaliq   381
A. Bani Mushthaliq, serta Waktu dan Sebab Terjadinya Perang   381
B. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Juwairiyah binti Al-Harits   384
C. Upaya Kaum Munafik dalam Memunculkan Fitnah di Antara Kaum Muhajirin dan Anshar   388
D. Arahan Al-Qur’an kepada Kaum Muslimin setelah Perang Bani Mushthaliq   396
E. Upaya Kaum Munafikin dalam Mencela Kehormatan Nabi SAW dengan Menuduh Aisyah RA Berzina, yang Dikenal dengan Peristiwa Hadits Al-Ifki   399
F. Beberapa Adab dan Hukum Terpenting yang Dapat Diambil dari Ayat-ayat Mengenai Hadits Al-Ifki   409
G. Beberapa Faedah, Hukum dan Pelajaran dari Hadits Al-Ifki dan Perang Bani Mushthaliq   418

PERANG AHZAB   425
Tarikh, Sebab-Sebab, dan Peristiwa dalam Perang Ahzab   427
A. Tarikh dan Sebab-sebab Perang Ahzab   427
B. Pengawasan Kaum Muslimin Terhadap Pasukan Ahzab   430
C. Perhatian Nabi SAW terhadap Barisan Dalam   433

Dahsyatnya Ujian Bagi Kaum Muslimin   439
A. Yahudi Bani Quraizhah Membatalkan Perjanjian dan Berusaha Menyerang Kaum Muslimin dari Belakang   439
B. Ketatnya Pengepungan Terhadap Kaum Muslimin, Pembelotan Kaum Munafik dan Kegoncangan yang Mereka Tebarkan   442
C. Usaha Nabi SAW untuk Memperlemah Pengepungan Melalui Perjanjian Damai dengan Kabilah Ghathafan serta Menyebarkan Rumor dalam Barisan Musuh   446

Datangnya Pertolongan Allah dan Gambaran Al-Qur’an Mengenai Perang Ahzab   455
A. Kesungguhan Doa Rasul SAW dan Turunnya Pertolongan   455
B. Mencari Informasi Tentang Perginya Pasukan Ahzab   458
C. Penggambaran Al-Qur’an tentang Perang Ahzab dan Pelajaran darinya   461
D. Menyingkirkan Bani Quraizhah dari Madinah   465

Pelajaran dan Faedah dari Perang Ahzab   469
A. Mukjizat Rasulullah SAW yang Bersifat Indrawi   469
B. Antara Persepsi dan Realita   472
C. Salman dari Golongan Kami, Ahlul Bait   473
D. Shalat Wustha   473
E. Halal dan Haram   475
F. Keberanian Shafiyyah, Bibi Rasulullah SAW   475
G. Tidak Sahih, Riwayat tentang Kepengecutan Hasan bin Tsabit RA   476
H. Rumah Sakit Islam Militer yang Pertama   477
I. Seorang Muslim Mungkin Berbuat dosa, Tapi Ia Segera Bertobat   478
J. Keutamaan Sa’ad bin Mu’adz RA   481
K. Pembunuhan Huyay bin Akhthab dan Ka’ab bin Asad   486
L. Syafaat Tsabit bin Qais untuk Az-Zubair bin Batha dan Salma binti Qais untuk Rifa’ah bin Samuel   490
M. Adab-adab dalam Berbeda Pendapat   492
N. Pembagian Harta Ghanimah dari Bani Quraizhah dan Masuk Islamnya Baihanah binti Amr   494
O. Media Informasi Islam dalam Perang Ahzab   497

PERANG KHAIBAR   499
Perang Khaibar (7 H)   501
A. Tarikh dan Sebab-Sebabnya   501
B. Perjalanan Pasukan Islam Menuju Khaibar   503
C. Gambaran Jatuhnya Benteng-benteng Khaibar   507
D. Seorang Badui yang Syahid, Si Penggembala Hitam, dan Pahlawan yang ke Neraka   514
E. Datangnya Ja’far bin Abi Thalib dan Orang-orang yang Bersamanya dari Habasyah   516
F. Pembagian Harta Ghanimah   518
G. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Shafiyyah binti Huyay bin Akhthab   522
H. Upaya Penjahat Wanita Yahudid dengan Daging Kambil Beracun   526
I. Al-Hajjaj bin ‘Ilath As-Sulami   528
J. Beberapa Hukum Fikih yang Terkait dengan Peperangan Ini   531

SARIYAH MU’TAH   539
Sariyah Mu’tah (8 H)   541
A. Sebab-Sebab dan Tarikhnya   541
B. Melepas Keberangkatan Pasukan   544
C. Pasukan Sampai ke Ma’an dan Syahidnya Tiga Komandan   546
D. Kaum Muslimin Memilih Khalid bin Al-Walid Sebagai Komandan   550
E. Mukjizat Rasulullah SAW dan Sikap Penduduk Madinah Terhadap Pasukan   553
F. Beberapa Pelajaran dan Faedah   554

PERANG FATHU MEKAH   567
Perang Fathu Mekah (8 H)   569
A. Sebab-Sebab Fathu Mekah   569
B. Persiapan Keberangkatan   574
C. Awal Keberangkatan dan Beberapa Kejadian dalam Perjalanan   579
D. Membagi Tugas Kepada Para Pemimpin Shahabat   589

Strategi Rasulullah SAW untuk Masuk ke Mekah dan Menaklukannya   589
A. Memasuki Mekah dengan Penuh Kekhusyu’an dan Ketawadhu’an, Bukan sebagai Seorang Penakluk yang Sombong   595
B. Memproklamirkan Amnesti Umum   600
C. Khalid bin Al-Walid Diutus ke Bani Judzaimah   605
D. Menghancurkan Rumah-rumah Berhala   607

Pelajaran dan Faedah   613
A. Sikap-sikap dalam Berdakwah dan kemampuan yang Baik dalam Berinteraksi dengan Jiwa-jiwa Manusia   613
B. Negosiasi Soal Hukuman, Had Pencuri   623
C. “Kami Melindungi Siapa Pun yang Engkau Lindungi Wahai Ummu Hani’”   624
D. Tidak Patut Seorang Nabi Memiliki Kha’inah A’yun (Mata Khianat)   625
E. Hidup Bersama Kalian dan Mati Bersama Kalian   626
F. Islamnya Abdullah bin Ziba’ra, Penyair dari Quraisy   626
G. Hukum-hukum Syariat yang Dapat Diambil dari Peperangan dan Tepat Turunnya Rasulullah SAW di Mekah   628
H. Hasil dari Penaklukan Mekah   630

PERANG HUNAIN DAN THAIF   633
Perang Hunain dan Thaif (8 H)   635
A. Sebab-sebab dan Peristiwa-peristiwa dalam Pertempuran   635
B. Kecerdasan Rasulullah SAW dalam Berinteraksi dengan Jiwa-jiwa Manusia   650
C. Beberapa Pelajaran dan Faedah   664

PERANG TABUK   683
Perang Tabuk; Perang ‘Usrah (9 H)   685
A. Tarikh, Nama-nama dan Sebab-sebabnya   685
B. Peristiwa-peristiwa yang Terjadi di Tengah Perjalanan Menuju ke Tabuk   706
C. Kembali dari Tabuk ke Madinah, Penjelasan Al-Qur’an tentang Orang-orang yang Tertinggal dari Peperangan dan Masjid Dhirar   729
D. Kisah Tiga Orang yang Tertinggal   748
E. Pelajaran dan Faedah   763

***

Review Buku Peperangan Nabi Muhammad SAW – Dr. Ali Muhammad Ash Shallabi – Penerbit Ummul Qura


Author: Google+ by Toko Buku Islam Online Terpercaya

Kunjungi channel kami di Wisata Buku Online

baca referensi lain di id.wikipedia dan en.wikipedia

3488 Total Views 8 Views Today
Print Friendly, PDF & Email

Incoming search terms:

 • Gambar buku mukjizat nabi 313 serta kisahnya
About Wisata Buku

Comments

 1. bagaimana saya mahu oder buku ini. saya dari malaysia. boleh bagi detail cara saya nak oder?
  Hakimi
  +60179861051
  abudailami@gmail.com

 2. bagaimana saya mahu oder buku petaka akhir zaman-abu fatiah al-adnani. saya dari malaysia. boleh bagi detail cara saya nak oder?
  Hakimi
  +60179861051
  abudailami@gmail.com

Speak Your Mind

*

error: Content is protected !!
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.