Pokok Pokok Ajaran Islam – Dr. Abdullah Al Mushlih, Dr. Shalah Ash Shawi – Penerbit Darul Haq

Pokok Pokok Ajaran Islam - Dr. Abdullah Al Mushlih, Dr. Shalah Ash Shawi - Penerbit Darul HaqNama Buku : Pokok Pokok Ajaran Islam

Ukuran/Hal : 16 x 24.5 cm / 526  halaman

Berat: 1000 gram

Penulis: Dr. Abdullah Al Mushlih, Dr. Shalah Ash Shawi

Penerbit: Penerbit Darul Haq

Harga : Rp  95.000 ,- –> Rp  86.000

Anda Hemat: Rp 9.000,-

Pesan via Whatsapp/Telpon

0857 2745 2727 / 0858 6766 877

Sinopsis Buku Pokok Pokok Ajaran Islam – Dr. Abdullah Al Mushlih, Dr. Shalah Ash Shawi – Penerbit Darul Haq

Berbagai tantangan dan rintangan datang silih berganti menerpa umat Islam. Ditambah dengan tuntutan zaman yang mengharuskan umat Islam sibuk dengan dunia ekonomi, pendidikan, kemanusiaan, sains dan teknologi, kesehatan, dan kedirgantaraan. Di sisi lain, umat Islam juga dituntut mempelajari ajaran Islam yang benar. Keadaan ini menyebabkan fokus umat Islam menjadi terpecah ke dalam berbagai arena.

Atas dasar inilah Lembaga di Amerika membuat buku pedoman yang memuat pokok-pokok ajaran Islam yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Sebuah proyek penerbitan buku pedoman praktis untuk masyarakat Islam modern dalam menghadapi tantangan zaman.

Penulisnya, Dr. Shalah ash-Shawi, dosen LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab) di Amerika, cabang Universitas Islam al-Imam Muhammad bin Sa’ud, Riyadh, mengulas Islam dari sisi akidah dan syariah. Di dalamnya dibahas Rukun Iman, Rukun Islam, dan membangun keluarga dalam Islam berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadits ash-Shahih. Beliau membahasnya dengan gaya bahasa yang singkat, padat, dan mudah dipahami, tanpa bertele-tele dengan menampilkan madzhab dan berbagai sudut pandang interpretasi para mufassir. Semua ini beliau lakukan agar mudah dipahami dan dipraktekkan oleh masyarakat umum.

Selanjutnya materi ini diperluas oleh Dr. Abdullah al-Mushlih dan dimuraja’ah oleh Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, sehingga disambut antusias oleh para dokter, Insinyur, pebisnis, pendidik, da’i, dan masyarakat awam; bahkan buku ini telah dicetak ke dalam beberapa versi seperti bahasa Inggris dan Spanyol.
Inilah Islam. Inilah akidah dan syariah menurut al-Qur’an dan al-Hadits ash-Shahih yang disajikan dengan metode praktis.

Daftar Isi Buku Pokok Pokok Ajaran Islam – Dr. Abdullah Al Mushlih, Dr. Shalah Ash Shawi – Penerbit Darul Haq

DAFTAR ISI

REKOMENDASI   v
SAMBUTAN   vii
PENGANTAR   xi
PENDAHULUAN   xv
DAFTAR ISI   xxi

BAB I: RUKUN IMAN   1
RUKUN IMAN   3
| Beriman Kepada Allah   5
– Tauhid yang Murni Merupakan Dasar dari Segala Risalah Samawiyah   5
– Iman Adalah Syarat Sah dan Syarat Diterimanya Suatu Ibadah   13
Tauhid Rububiyah   17
– Dalil Keesaan Allah dalam Rububiyah   18
– Dalil Naluri   18
– Dalil-dalil yang Ada dalam Makhluk Ciptaan   21
– Ijma’ Umat-umat   22
– Dalil-dalil Akal   23
Tauhid Uluhiyah   29
– Tauhid Penyembahan dan Ibadah   29
– Tauhid Uluhiyah Mencakup Semua Jenis Ibadah, di Antaranya Tauhid Ketaatan dan Ketundukan   37
– Di Antara Konsekuensi “Tauhid Ketaatan” Adalah Meyakini Kesatuan Sumber Talaqqi (Acuan) dalam Kehidupan Islami   39
– Di Antara Konsekuensi Mentauhidkan Allah dengan Ketaatan Adalah Menerima Kedudukan as-Sunnah Sebagai Hujjah   42
– Teladan yang Baik   46
– Konsekuensi Kesatuan Sumber Talaqqi (Acuan) dalam Kehidupan Islam   50
– Pemahaman Para as-Salaf ash-Shalih dalam Memahami Ayat-ayat Muhkam dalam al-Qur’an dan as-Sunnah Merupakan Hujjah   55
– Al-Wala’ Wa al-Bara’   56
Tauhid al-Asma’ Wa ash-Shifat   62
– Menetapkan (Itsbat) Tanpa Menyerupakan (Tamtsil), Menyucikan dari yang Tidak Sesuai (Tanzih) Tanpa Meniadakan (Ta’thil)   62
– Persamaan Nama dan Sifat Tidak Mengharuskan Adanya Persamaan dalam Obyek-obyek yang Diberi Nama dan Sifat   65
– Sikap Berlebih-lebihan Manusia dalam Masalah Ini (Asma’ dan Sifat Allah)   66
– Macam-macam Bentuk Kesyirikan   69
| Beriman Kepada Malaikat   75
– Beriman Kepada Seluruh Nash yang Menyebutkan Tentang Sifat-sifat dan Jenis Mereka   76
– Berwala’ Kepada Semua Malaikat dan Menghindar Hal-hal yang Dapat Mengganggu Mereka   80

| Beriman Kepada Kitab-kitab Allah   83
– Penghapusan Kitab Samawi (dan Diganti) dengan al-Qur’an   85
– Konsekuensi Beriman Kepada Kitab Allah   89
| Beriman Kepada Para Rasul   94
– Beriman Kepada Para Rasul Secara Global dan Terperinci   94
– Hakikat Keimanan Kepada Para Rasul   98
– Saling Berkaitannya Keimanan Kepada Para Rasul   103
| Beriman Kepada Hari Akhir   107
– Ilmu Tentang Hari Kiamat Merupakan Kunci dari Kunci-kunci Alam Ghaib   107
– Tanda-tanda Kiamat   109
– Keluarnya al-Mahdi   113
– Keluarnya al-Masih ad-Dajjal   116
– Turunnya Isa bin Maryam   121
– Tanda-tanda Kiamat yang Paling Besar Lainnya   123
– Fitnah Kubur   126
Hari Kiamat   130
– Pertama: Kebangkitan (al-Ba’ts)   130
– Kedua: Dikumpulkannya Manusia (al-Hasyr)   135
– Ketiga: Diperlihatkannya Catatan Amal (al-‘Ardh) dan Diperhitungkannya Amal (al-Hisab)   137
– Keempat: Didatangkannya Kitab Amal dan Saksi-saksi Serta Dibukakannya Lembaran-lembaran Catatan Amal   140
– Kelima: Mizan (Timbangan Amal)   143
– Keenam: Shirath (Jembatan Titian)   144
– Ketujuh: Telaga Kautsar   145
– Kedelapan: Syafa’at   147
Jenis-jenis Syafa’at   149
– Kesembilan: Surga dan Neraka   153
| Beriman Kepada Takdir   159
– Berlebih-lebihannya Golongan-golongan dalam Masalah Takdir   164
– Sikap Pertengahan Ahlus Sunnah dalam Masalah Takdir   170
Hakikat Iman dan Tingkatannya   176
– Para Pelaku Dosa Besar (Keputusannya) Tergantung Kehendak Allah   184
– Gugurnya Keimanan   187
– Keabadian Syariat dan Kesesuaiannya dengan Setiap Waktu dan Tempat   194
– Hal Baru yang Diada-adakan dalam Urusan Agama yang Bertentangan dengan Sunnah, maka Ia Tertolak   197
– Kewajiban Mendoakan Para Sahabat Nabi SAW dengan Keridhaan dan Diam Menahan Diri dari Pertikaian di Antara Mereka   199
Kesatuan Umat   205
– Kewajiban Menegakkan Imamah dan Tanggung Jawab Umat untuk Menegakkannya   210
– Hak Para Pemimpin   212
– Berjamaah Adalah Rahmat Sedangkan Perpecahan Adalah Azab   215
– Jalan Menuju Kekuasaan   217
Hak Muslim Terhadap Sesama Muslim   223
– Haramnya Ghibah (Menggunjing)   232
– Hubungan dengan Non Muslim   240
– Keharusan Bermusyawarah dalam Masyarakat Islam   241
– Amar ma’ruf Nahi Mungkar (Menyuruh Kepada yang Ma’ruf dan Mencegah dari yang Mungkar)   244
– Macam-macam Manusia dalam Menuntut Ilmu   247
– Tidak Bisa Diingka ri Sesuatu yang Diperselisihkan Padanya, dan yang Bisa Diingkari Hanyalah Sesuatu yang Telah Disepakati   250

BAB II: RUKUN ISLAM   253
RUKUN ISLAM   255
| Dua Kalimat Syahadat   257
– Kedudukan Dua Kalimat Syahadat dalam Agama   259
– Penutup Kenabian   263
– Universalitas Kerasulan Muhammad SAW   267
– Agama Beliau Menghapus Semua Agama Sebelumnya   269
– Al-Masih adalah Seorang Manusia dan Rasul   272
– Muslim Itu Lebih Berhak terhadap al-Masih daripada Orang-orang yang Menyembahnya atau Mencelanya   277
| Shalat   285
– Thaharah (Bersuci) Adalah Separuh Keimanan   285
– Wajibnya Bersuci Setelah Haid   291
– Syarat-syarat Shalat   302
– Rukun dan Kewajiban Shalat   307
– Hal-hal yang Membatalkan Shalat   314
– Sunnah-sunnah Shalat   315
– Hal-hal yang Dimakruhkan dalam Shalat   321
– Sujud Sahwi (Sujud Karena Lupa)   323
– Shalat Jamaah   327
– Shalat Jum’at   331
– Shalat-shalat Sunnah Rawatib yang Menyertai Shalat  Fardhu   334
– Rukhshah Jama’ dan Qashar   335
– Shalat Dua Hari Raya   339
– Shalat Kusuf (Shalat Karena Gerhana)   334
– Shalat Istisqa’ (Shalat Minta Hujan)   347
– Shalat Jenazah   349
– Ziarah Kubur   352
– Larangan-larangan yang Berhubungan dengan Kuburan   354
– Meratapi Mayat   359
| Membayar Zakat   366
– Zakat Emas dan Perak   371
– Zakat Binatang Ternak   372
– Zakat Biji-bijian dan Buah-buahan   375
– Penyaluran Zakat   376
– Zakat Fitrah   380
| Puasa Ramadhan   383
– Hakikat Puasa dan Hukum-hukumnya   385
– Puasa yang Disunnahkan   391
– Puasa yang Dilarang   393
– Qiyam dan I’tikaf Ramadhan   395
| Haji   399
– Jenis-jenis Ibadah Haji dan Waktu-waktunya   404
– Larangan-larangan Ihram   407
– Tata Cara Pelaksanaan Haji   412
– Hajinya Nabi SAW   420

BAB III: MEMBANGUN KELUARGA DI DALAM ISLAM   431
MEMBANGUN KELUARGA DI DALAM ISLAM   433
– Pernikahan Adalah Satu-satunya Jalan yang Syar’i untuk Membangun Keluarga Muslim   433
– Hijab Wanita Muslimah dan Larangan Menyerupai Kaum Laki-laki   446
– Kaum Wanita Adalah Partner Kaum Laki-laki   449
– Meminang (Melamar)   458
– Akad Nikah   461
– Wanita-wanita yang Haram Dinikahi   464
– Batalnya Nikah Mut’ah, dan Menikahnya Wanita Muslimah dengan Laki-laki Non Muslim   467
– Hak Suami-Istri   469
– Nuzyuz dan Perselisihan Antara Suami-Istri   475
– Menguraikan Ikatan Pernikahan Ketika Udzur untuk Menjalani Kelangsungan   479
– Jumlah Talak dan Macam-macam Iddah   482
– Silaturrahim dan Saling Membantu Antar Kerabat   484
– Kumpulan Beberapa Akhlak yang Mulia   490
| Halalnya yang Baik-baik dan Haramnya yang Buruk-buruk   499
– Diharamkannya Riba dan Pengumuman Perang dari Allah dan RasulNya Terhadap Para Pelaku Riba   503
– Diharamkannya Khamar dan Dikategorikannya (Minum) Khamar Sebagai Dosa Besar   507
– Diharamkannya Bangkai dan Hukum-hukum Tentang Sembelihan   511
– Diharamkannya Segala Hal yang Menjurus Kepada Memakan Harta Orang Lain dengan Cara yang Batil   518
PENUTUP   523

***

Review Buku Pokok Pokok Ajaran Islam – Dr. Abdullah Al Mushlih, Dr. Shalah Ash Shawi – Penerbit Darul Haq


Author: Google+ by Toko Buku Islam Online Terpercaya

Kunjungi channel kami di Wisata Buku Online

1289 Total Views 2 Views Today
Print Friendly, PDF & Email
About Wisata Buku

Speak Your Mind

*

error: Content is protected !!
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.