Matan Fikih Madzhab Syafii – Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al Ashfahani – Penerbit Al Wafi

Matan Fikih Madzhab Syafii - Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al Ashfahani - Penerbit Al WafiNama Buku : Matan Fikih Madzhab Syafii

Ukuran/Hal : 15 x 23 cm / 555  halaman

Berat: 250 gram

Penulis: Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al Ashfahani

Penerbit: Penerbit Al Wafi

Harga : Rp 40.000 ,- –> Rp 36.000

Anda Hemat: Rp 4.000,-

Pesan via Whatsapp: 0858 6766 8777 <- Cukup Klik
Pesan via SMS: 0858 6766 8777
Pesan Via Line: @Wisatabuku <- Cukup Klik

Sinopsis Buku Matan Fikih Madzhab Syafii – Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al Ashfahani – Penerbit Al Wafi

Buku ini merupakan terjemahan dari kitab Matan Al-Ghâyat wa At-Taqrîb atau yang lebih dikenal dengan nama Matan Abi Syujâ’ fi Al-Fiqh Asy-Syâfi’i. Kitab ini meruapkan salah satu kitab rujukan dalam mempelajari fikih madzhab Syafi’i, madzhab terbesar di Indonesia, sejak beratus tahun yang lalu.

Pembahasan tiap bab-nya sangat ringkas dan mudah dipahami, sehingga sangat cocok untuk awam. Dalam buku ini akan dibahas beberapa bab, di antaranya: Kitab Thaharah, Kitab Shalat, Kitab Zakat, Kitab Puasa, Kitab Haji, Kitab Jual Beli dan Mu’amalat Lainnya, Kitab Nikah, Kitab Jinayat, Kitab Hudud, Kitab Jihad, Kitab Perburuan dan Penyembelihan, Dll.

Jadi, meskipun kecil, buku ini sangat mumpuni untuk dijadikan rujukan tentang permasalahan ibadah sehari-hari. Selamat membaca!

Daftar Isi Buku Matan Fikih Madzhab Syafii – Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al Ashfahani – Penerbit Al Wafi

DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit   5
Mukadimah   16
Kitab Thaharah   19
Macam-macam Air   19
Penyamakan Kulit Bangkai   21
Larangan Menggunakan Emas dan perak Sebagai Bejana   21
Hukum Bersiwak   22
Rukun-rukun Wudhu   22
Hukum Istinja’   24
Adab Membuang Hajat   24
Perkara yang Membatalkan Wudhu   25
Perkara yang Mewajibkan Mandi   26
Rukun Mandi   27
Sunnah Mandi   27
Mandi yang Disunnahkan   28
Hukum Mengusap Sepatu   29
Masa Mengusap Sepatu   30
Pembatal-pembatal Mengusap Sepatu   30
Syarat Tayamum   31
Rukun Tayamum   31
Sunnah Tayamum   31
Perkara yang Membatalkan Tayamum   32
Macam-macam Najis   33
Najis yang Dimaafkan   33
Hewan-hewan yang Najis   34
Mensucikan Bejana yang Dijilat Anjing   34
Cara Mensucikan Khamer   35
Macam-macam Darah yang Keluar dari Kemaluan Wanita   35
Masa Haid dan Nifas   36
Usia Minimal Wanita Mengalami Haid   36
Larangan-larangan Bagi Wanita yang Sedang Haidh dan Nifas   37
Larangan-larangan Bagi Orang yang Junub   38
Larangan-larangan Bagi Orang yang Berhadats   38
Kitab Shalat   39
Waktu-waktu Shalat   39
Syarat Wajib Shalat    40
Shalat-shalat Sunnah   41
Syarat Sebelum Shalat    42
Rukun Shalat    43
Sunnah-sunnah Shalat    44
Sunnah Haiat Shalat    45
Perbedaan Shalat Wanita dan Laki-laki   46
Perkara yang Membatalkan Shalat    47
Jumlah Rekaat   48
Orang yang Tidak Mampu Berdiri Dalam Shalat Fardhu   49
Perkara yang Tertinggal Dalam Shalat    49
Ragu-ragu dan Lupa Dalam Shalat   50
Waktu yang Dilarang Untuk Shalat    50
Shalat  Jamaah   51
Shalat nya Musafir   52
Menjama’ Shalat    53
Shalat  Jum’at   54
Syarat Wajib Shalat Jum’at   54
Syarat Pelaksanaan Shalat Jum’at   54
Rukun-rukun Shalat Jum’at   55
Sunnah Haiat Dalam Shalat Jum’at   55
Shalat  Id (Hari Raya)   56
Takbir Hari Raya   57
Shalat  Gerhana   57
Shalat  Istisqa’   58
Doa Istisqa’   59
Shalat  Khauf   61
Pakaian   63
Merawat Jenazah   63
Memandikan Jenazah   64
Mengkafani Jenazah   64
Menshalatkan Jenazah   65
Mengubur Jenazah   68
Hukum Menangisi Mayit   68
Kitab Zakat   70
Harta yang Wajib Dizakati   70
Binatang Ternak   70
Barang Berharga   71
Hasil Pertanian   72
Buah-buahan   72
Barang-barang Dagangan   73
Nishab dan Zakat Unta   73
Nishab dan Zakat Sapi   74
Nizhab dan  Zakat Kambing   75
Zakat Binatang yang Dimiliki Bersama   75
Nishab dan Zakat Emas   76
Nishab dan Zakat Hasil Pertanian dan Buah-buahan   76
Zakat Barang-barang Dagangan   77
Kewajiban Zakat Fitrah   78
Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat   78
Lima Golongan yang Tidak Boleh Menerima Zakat   80
Kitab Puasa   81
Syarat Wajib Puasa   81
Rukun Puasa   81
Perkara-perkara yang Membatalkan Puasa   82
Perkara-perkara yang Disunnahkan Bagi Orang yang Berpuasa   83
Perkara-perkara yang Diharamkan Bagi Orang yang Berpuasa   83
Qadha dan Kafarat   84
Berbagai Udzur yang Memperbolehkan Berbuka   84
Hukum I’tikaf   85
Kitab Haji   87
Syarat Wajib Haji   87
Rukun Haji   87
Rukun Umrah   88
Kewajiban Haji   88
Sunnah Haji   89
Pakaian Ihram Bagi laki-laki   90
Larangan Dalam Haji   92
Orang yang Tidak Melakukan Wukuf di Arafah   92
Dam (Denda) yang Wajib Dibayar Jika Terjadi Suatu Pelanggaran   92
Kitab Jual Beli dan Mu’amalat Lainnya   96
Macam-macam Jual Beli   96
Syarat-syarat Barang yang Diperjualbelikan   97
Hukum Riba   97
Hukum Khiyar (Hak Memilih)   98
Hukum Jual Beli dengan Cara Salam (Pemesanan)   99
Hukum Menggadaikan Barang   101
Larangan Mengelola Harta   102
Hukum Pengelolaan Harta yang Dilakukan Oleh Anak Kecil, Orang yang Bangkrut, Orang yang Sakit, dan Budak   102
Hukum Perdamaian dalam Persengketaan Harta   104
Atap Rumah yang Menjorok ke Jalan   105
Hukum Hawalah   105
Hukum Dhaman   106
Hukum Kafalah   107
Hukum Syarikah (Perkongsian)   107
Hukum Wakalah   108
Hukum Ikrar (Pengakuan)   109
Syarat-syarat Orang yang Berikrar   110
Hukum ‘Ariyah   111
Hukum Ghashab   112
Hukum Syuf’ah   112
Hukum Qiradh   113
Hukum Musaqah   114
Hukum Ijarah (Sewa)   115
Hukum Ja’alah   116
Hukum Muzara’ah   117
Hukum Ihya’ Al-Mawat   117
Syarat-syarat Menyumbangkan Air   118
Hukum Wakaf   118
Hukum Hibah   119
Hukum Luqathah   120
Macam-macam Luqathah   121
Hukum Laqith   123
Hukum Wadi’ah   124
Kitab Faraidh dan Wasiat   125
Para Ahli Waris   125
‘Ashabah yang Terdekat   127
Ketentuan Pembagian Harta Waris   128
Kapan Hak Waris Menjadi Gugur?   131
Hukum Wasiat   132
Kitab Nikah   134
Hukum dan Permasalahan yang Berhubungan Dengannya   134
Macam-macam Nazhar Kepada Wanita   134
Rukun Dalam Akad Nikah   136
Orang yang Paling Berhak Menjadi Wali Dalam Akad Nikah   137
Perihal Khithbah   138
Macam-macam Wanita   138
Wanita-wanita yang Haram untuk Dinikahi   138
Cacat yang Boleh Dijadikan Alasan untuk Membatalkan Pernikahan   149
Mahar   141
Walimah   142
Adil Dalam Pembagian Hak di Antara Para Istri   142
Nusyuz (Pembangkangan Istri)   143
Khulu’   144
Talak   144
Macam-macam Wanita Dalam Perkara Talak   145
Hukum Talak Orang Merdeka dan Budak   146
Orang-orang yang Tidak Sah Menjatuhkan Talak   147
Perihal Talak Raj’i   147
Syarat untuk Dapat Rujuk Kepada Istri yang Ditalak Tiga   148
Hukum Ila’   148
Hukum Zhihar   149
Hukum Li’an   150
Beberapa Perkara Terkait Li’an   151
Hukum ‘Iddah   152
Masa ‘Iddah Bukan Perempuan   153
Macam ‘Iddah   153
Perihal Istibra’ (Menyucikan Rahim)   154
Hukum Menyusui Anak   155
Hukum Pemberian Nafkah   156
Hukum Mengasuh Anak   158
Kitab Jinayat   160
Syarat Wajib Qishash   161
Syarat-syarat Wajib Qishash Pada Anggota-anggota Badan   162
Perihal Diyat   163
Sumpah Pembunuhan   166
Kitab Hudud   168
Hukum Zina   168
Perihal Liwath   169
Hukum Menuduh Orang Berzina   170
Hal-hal yang Menggugurkan Had dari Penuduh Zina   171
Hukuman Bagi Pemabuk   171
Hukuman Bagi Pencuri   172
Tata Cara Pelaksanaan Had Bagi Pencuri   173
Hukuman Bagi Perampok   174
Hukum Membela Diri   175
Hukum Pemberontak   175
Hukum Murtad   176
Hukum Meninggalkan Shalat   176
Kitab Jihad   178
Orang Kafir yang Menjadi Tawanan   178
Sebab-sebab yang Menjadikan Anak Kecil dari Orang Kafir Dihukumi Sebagai Muslim   179
Pembagian Ghanimah   180
Pembagian Harta Fai’   182
Hukum Menarik Jizyah   182
Ikatan (akad) Jizyah   183
Kitab Perburuan dan Penyembelihan   185
Tata Cara Menyembelih & Kesempurnaan Penyembelihan   185
Berburu Dengan Binatang yang Dilatih   186
Syarat-syarat Orang yang Menyembelih   187
Hukum Binatang yang Halal dan yang Haram   188
Hukum Memakan Bangkai   188
Hukum Berkurban   189
Waktu Penyembelihan Kurban   190
Hukum Memakan Atau Menjual Daging Kurban   191
Hukum Aqiqah   192
Kitab Perlombaan dan Memanah   193
Kitab Sumpah dan Nadzar   194
Kafarah Sumpah   195
Hukum Nadzar   196
Kitab Pengadilan dan Persaksian   197
Adab-adab Hakim   198
Berbagai Kondisi yang Dimakruhkan Bagi Hakim untuk Memutuskan Perkara   199
Hal-hal yang Diwajibkan Bagi Seorang Hakim   200
Hukum Pembagian   201
Hukum Bukti   202
Sumpah   203
Syarat Orang yang Bersaksi   204
Macam-macam Hak   205
Kesaksian Orang Buta   207
Kitab Pembebasan Budak   208
Hukum Wala’   209
Hukum Tadbir   210
Hukum Mukatab   210
Budak Mukatab   211
Hukum Ummu Walad   211
Status Bayi dari Budak Perempuan yang Menikah Dengan Selain Majikannya   212
Referensi   214

Review Buku Matan Fikih Madzhab Syafii – Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al Ashfahani – Penerbit Al Wafi


Author: Google+ by Toko Buku Islam Online Terpercaya

Kunjungi channel kami di Wisata Buku Online

baca referensi lain di id.wikipedia dan en.wikipedia

1564 Total Views 1 Views Today
Print Friendly, PDF & Email
About Wisata Buku

Speak Your Mind

*

error: Content is protected !!
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.