Fathul Majid – Al Allamah Abdurrahman Bin Hasan Alu Asy-Syaikr – Darul Haq

Fathul Majid - Al Allamah Abdurrahman Bin Hasan Alu Asy-Syaikr - Darul HaqNama Buku : Fathul Majid

Ukuran/Hal : 20 x 29 cm / 1300  halaman

Berat: 2000 gram

Penulis: Al Allamah Abdurrahman Bin Hasan Alu Asy-Syaikr

Penerbit: Darul Haq

Harga : Rp 190.000 ,- –> Rp 175.000

Anda Hemat: Rp 15.000,-

Pesan via Whatsapp: 0858 6766 8777 <- Cukup Klik
Pesan via SMS: 0858 6766 8777
Pesan Via Line: @Wisatabuku <- Cukup Klik

Sinopsis Buku Fathul Majid – Al Allamah Abdurrahman Bin Hasan Alu Asy-Syaikr – Darul Haq

Buku Fathul Majid di tangan Anda ini adalah induk rujukan tauhid, yang memuat:
1. Matan lengkap Kitab at-Tauhid Alladzi Huwa Haqqullah Ala al-Abid, karya Imam al-Mujaddid, Muhammad bin Abdul Wahhab at-Tamimi, Syaikhul Islam di zamannya, yang dilengkapi denga harakat.
2. Fathul Majid Syarh Kitab at-Tauhid, karya asy-Syaikh al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Alu asy-Syaikh.
3. Diberikan ta’liq dan hasyiyah (komentar dan tambahan penjelasan) Oleh Syaikh Muhammad Hamid al-Faqi, di mana sebagian besar dari ta’liq beliau tersebut, Beliau ambil dari Qurrah al-Uyun al-Muwahhidin, karya penulis Fathul Majid sendiri.
4. Ta’liq ini kemudian dimuraja’ah (dikaji ulang) oleh Imam al-Allamah Ibnu Baz, dan beliau memberikan koreksi dan komentar yang sangat urgen terhadap sejumlah masalah penting.
5. Hadits-hadits dalam Kitab Tauhid kami takhrij dengan berpegang pada banyak sumber.
6. Kami (Editor) melengkapi buku ini dengan risalah Takhrij Ahadits Muntaqadah fi Kitab at-Tauhid, karya Syaikh Furaih bin Shalih al-Bahlal, yang merupakan takhrij pembelaan atas sejumlah hadits-hadits dalam kitab Tauhid yang dipermasalahkan oleh sebagian kalangan.
7. Buku ini kami lengkapi pula dengan daftar istilah ilmiah, lengkap dengan makna dan definisinya.
8. Biografi Imam Muhammad bin Abdul wahhab.

Besar harapan kami agar buku ini menjadi rujukan primer bagi semua kalangan yang ingin mendalami akidah dan tauhid.

Daftar Isi Buku Fathul Majid – Al Allamah Abdurrahman Bin Hasan Alu Asy-Syaikr – Darul Haq

DAFTAR ISI

| Daftar Isi   v
| Pengantar Penerbit   xi
| Biografi Imam Muhammad bin Abdul Wahhab   xvii
| Biografi al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Alu asy-Syaikh   xxiii
| Daftar Istilah Ilmiah   xxv
| Pengantar Imam Ibnu Baz Atas Ta’liq Fathul Majid   xlv
| Pengantar Imam Ibnu Baz Atas Takhrij Ahadits Muntaqadah   xlvii
| Mukadimah Penulis Takhrij Ahadits Muntaqadah   xlix
| Mukadimah Pensyarah   li
| Bismillahirrahmanirrahim   1
| Syarah Bismillahirrahmanirrahim   2
| Kitab At-Tauhid   13
| Syarah Kitab At-Tauhid   21
1. Bab Keutamaan Tauhid dan Dosa-dosa yang Digugurkannya (Diampuni Karenanya)   59
2. Bab Barangsiapa Merealisasikan Tauhid, Niscaya Dia Masuk Surga Tanpa Hisab   119
3. Bab Takut Kepada Syirik   150
4. Bab Dakwah Kepada Syahadat “La Ilaha Illallah”   166
5. Bab Tafsir Tauhid dan Syahadat “La Ilaha Illallah”   200
6. Bab Termasuk Syirik Memakai Kalung, Benang dan Lainnya, Untuk Menghilangkan Bala, Atau Menolaknya   243
7. Bab tentang Ruqyah dan Tamimah   271
8. Bab Orang yang Mencari Berkah dari Pohon, Batu, dan Semacamnya   301
9. Bab Tentang Menyembelih Untuk Selain Allah   319
10. Bab Tidak Boleh Disembelih Karena Allah Di Tempat yang Digunakan Untuk Menyembelih Karena (Untuk) Selain Allah   341
11. Bab Termasuk Syirik, Bernadzar Untuk Selain Allah   354
12. Bab Termasuk Syirik Meminta Perlindungan Kepada Selain Allah   364
13. Bab Termasuk Syirik Beristighfar Kepada Selain Allah Atau Berdoa Kepada Selainnya   372
14. Bab Firman Allah Ta’ala: “Apakah mereka mempersekutukan (Allah dengan) berhala-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatupun? sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang. Dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya dan kepada dirinya sendiripun berhala-berha]a itu tidak dapat memberi pertolongan.” (Al-A’raf: 191-192)   412
15. Bab Firman Allah Ta’ala: “Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata “Apakah yang telah difirmankan oleh Tuhan-mu?” mereka menjawab: (perkataan) yang benar”, dan Dia-lah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (Saba’: 23)   442
16. Bab Syafa’at   468
17. Bab Firman Allah Ta’ala: “Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.” (Al-Qashash: 56)   488
18. Bab Keterangan Bahwa Sebab Kekufuran Anak Cucu Nabi Adam dan Sebab Mereka Meninggalkan Agama Mereka Adalah Ghuluw (Sikap Berlebihan) Pada Orang-orang Shalih   502
19. Bab Keterangan Tentang Sikap Keras Rasulullah n Terhadap Orang yang Beribadah Kepada Allah di Sisi Kuburan Orang Shalih, Bagaimana Jika Orang Shalih Tersebut Disembah?   527
20. Bab Keterangan Bahwa Sikap Berlebih-lebihan (Ghuluw) Terhadap Kuburan Orang Shalih Akan Menjadikannya Sebagai Berhala yang Disembah Selain Allah   555
21. Bab Keterangan Tentang Upaya Nabi n Dalam Menjaga Kemurnian Tauhid dan Menutup Segala Jalan yang Meng-antarkan Kepada Syirik   578
22. Bab Keterangan Bahwa Sebagian Umat Ini Ada yang Menyembah Berhala   597
23. Bab Keterangan Tentang Sihir   634
24. Bab Keterangan Tentang Macam-macam Sihir   660
25. Bab Keterangan Tentang Para Dukun dan Sejenisnya   684
26. Bab Keterangan Tentang Nusyrah   705
27. Bab Keterangan Tentang Tathayyur   714
28. Bab Keterangan Tentang Ilmu Nujum   746
29. Bab Keterangan Tentang Penisbatan Turunnya Hujan Kepada “Al-Anwa’”   758
30. Bab Firman Allah Ta’ala: “Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah.” (Al-Baqarah: 165)   781
31. Bab Firman Allah Ta’ala: “Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti (kamu) dengan kawan-kawannya (orang-orang musyrik Quraisy), karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaKu, jika kamu benar-benar orang yang beriman.” (Ali Imran: 175)   810
32. Bab Firman Allah Ta’ala: “Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakkal, jika kamu benar-benar orang yang beriman”. (Al-Maidah: 23)   834
33. Bab Firman Allah Ta’ala: “Maka Apakah mereka merasa aman dari azab Allah (yang tidak terduga-duga)? tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.” (Al-A’raf: 99)   850
34. Bab Termasuk Iman Kepada Allah : Bersabar Atas Takdir Allah   860
35. Bab Penjelasan Tentang Riya’   876
36. Bab Termasuk Syirik Seseorang Menginginkan Dunia dengan Amalnya   890
37. Bab Barangsiapa Menaati Ulama dan Umara dalam Meng-haramkan Apa yang Dihalalkan Allah atau Menghalalkan Apa yang Diharamkan Allah, Maka Dia Telah Menjadikan Mereka Sebagai Tuhan Selain Allah   916
38. Bab Firman Allah Ta’ala: “Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu ? mereka hendak berhakim kepada thaghut, Padahal mereka telah diperintah mengingkari Thaghut itu. dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul”, niscaya kamu Lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu. Maka Bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orang munafik) ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah: “Demi Allah, Kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna”. (An-Nisa’: 60-62)   939
39. Bab Siapa yang Mengingkari Sebagian Nama-nama dan Sifat-sifat Allah   972
40. Bab Firman Allah Ta’ala: “Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir.” (An-Nahl: 83)   992
41. Bab Firman Allah Ta’ala: “Karena itu janganlah kamu Mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, Padahal kamu mengetahui.” (Al-Baqarah: 22)   996
42. Bab Keterangan Tentang Orang yang Tidak Menerima Sumpah Dengan Nama Allah   1012
43. Bab Ucapan, “Atas Kehendak Allah dan Kehendakmu”   1018
44. Bab Barang Siapa Mencaci Masa Maka Dia Menyakiti Allah   1029
45. Bab Menggunakan Gelar (Nama) Qadhi Al-Qudhat (Hakim Para Hakim) dan yang Semisalnya   1037
46. Bab Menghormati Nama-nama Allah Ta’ala dan Merubah Nama Karena Itu   1047
47. Bab Barangsiapa Bergurau Dengan Menyebut Allah, Al-Qur’an Atau Rasulullah   1055
48. Bab Firman Allah Ta’ala: “Dan jika Kami merasakan kepadanya sesuatu rahmat dari Kami sesudah Dia ditimpa kesusahan, pastilah Dia berkata: “Ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan datang. dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku Maka Sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan pada sisiNya.” Maka Kami benar-benar akan memberitakan kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka kerjakan dan akan Kami rasakan kepada mereka azab yang keras.” (Fushshilat: 50)   1065
49. Bab Firman Allah Ta’ala: “Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, Maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkan-Nya kepada keduanya itu. Maka Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.” (Al-A’raf: 190)   1075
50. Bab Firman Allah Ta’ala: “Hanya milik Allah asmaa-ul husna, Maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya.” (Al-A’raf: 180)   1096
51. Bab Tidak Dikatakan, “As-Salamu ‘Alallah”   1107
52. Bab Ucapan, “Ya Allah, Ampunilah Aku Jika Engkau Berkenan”   1113
53. Bab Jangan Berkata, “Abdi Wa Amati (Hambaku, Laki-laki dan Wanita)”   1119
54. Bab Jangan Ditolak Orang yang Meminta dengan Nama Allah   1123
55. Bab Tidak Dimohon dengan Wajah Allah Selain Surga   1131
56. Bab Keterangan Tentang Ucapan “Andaikata”   1137
57. Bab Larangan Mencaci Maki Angin   1151
58. Bab Firman Allah Ta’ala: “mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata: “Apakah ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini?”. Katakanlah: “Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah”. Mereka Menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu; Mereka berkata: “Sekiranya ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh (dikalahkan) di sini”. Katakanlah: “Sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar (juga) ke tempat mereka terbunuh”. Dan Allah (berbuat demikian) untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha mengetahui isi hati.” (Ali Imran: 154)
59. Bab Penjelasan Tentang Orang-orang yang Mengingkari Takdir   1171
60. Bab Penjelasan Tentang Para Perupa Makhluk Bernyawa   1185
61. Bab Penjelasan Tentang Larangan Banyak Bersumpah   1202
62. Bab Penjelasan Tentang Perjanjian Allah dan Perjanjian Nabinya   1216
63. Bab Penjelasan Tentang Bersumpah (Memastikan Sesuatu) Atas Nama Allah   1228
64. Bab Tidak Boleh Menjadikan Allah Sebagai Perantara Kepada Makhluknya   1234
65. Bab Penjelasan Tentang Upaya Nabi n Dalam Menjaga Batas-batas Tauhid dan Menutup Segala Jalan Menuju Syirik   1249
66. Bab Penjelasan Tentang Firman Allah Ta’ala, “Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya. Maha suci Tuhan dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.” (Az-Zumar: 67)   1258
| Daftar referensi Kitab Takhrij Ahadits Muntaqadah fi Kitab at-Tauhid   1291



REview Buku Fathul Majid – Al Allamah Abdurrahman Bin Hasan Alu Asy-Syaikr – Darul Haq


Author: Google+ by Toko Buku Islam Online Terpercaya

Kunjungi channel kami di Wisata Buku Online

6203 Total Views 2 Views Today
Print Friendly, PDF & Email

Incoming search terms:

  • daftar isi kitab fathul majid
  • ebook terjemahan fathul majid
  • terjemah fathul majid
  • pengarang kitab fathul majid
  • terjemah kitab fathul majid
  • daftar isi fathul majid
About Wisata Buku

Comments

  1. Assalamualaikum
    saya mau pesan buku Fathul Majid yang dikarang oleh Al-Allamah Abdurahman Bin Hasan Alu Asy-Syaikr (1 buah). terima kasih

Speak Your Mind

*

error: Content is protected !!
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.