Ensiklopedi Hikmah Kuttab – Ibnul Abdil Bari El Afifi – Penerbit Kuttab

Ensiklopedi Hikmah Kuttab - Ibnul Abdil Bari El Afifi - Penerbit KuttabNama Buku : Ensiklopedi Hikmah Kuttab

Ukuran/Hal : 15 x 23 cm /   halaman

Berat: 500 gram

Penulis: Ibnul Abdil Bari El Afifi

Penerbit: Penerbit Kuttab

Harga : Rp  60.000 ,- –> Rp  54.000

Anda Hemat: Rp 6.000,-

Pesan via Whatsapp: 0858 6766 8777 <- Cukup Klik
Pesan via SMS: 0858 6766 8777 <- Cukup Klik
Pesan Via Line: Line Wisatabuku <- Cukup Klik

Sinopsis Buku Ensiklopedi Hikmah Kuttab – Ibnul Abdil Bari El Afifi – Penerbit Kuttab

Shifatush Shafwah adalah buku masterpiece seorang ulama ternama abad ke-6 Ibnul Jauzi. Buku yang terdiri dari 4 jilid, dan tebalnya mencapai 2.159 halaman itu memang sangat fantastis. Tidak ada kebosanan dalam membaca halaman demi halamannya, lembar demi lembarnya. Kita akan dibuat terpesona dengan kisah-kisah yang penuh dengan pelajaran. Semakin nikmat rasanya bisa beranjak dari kisah satu ke kisah yang lainnya. Setiap kisah ibarat waqfah, pemberhentian sejenak, kemudian memaksa kita untuk bermuhasabah, dan membandingkan diri kita dengan mereka.

Shifatush Shafwah berisikan kisah dan hikmah generasi pilihan; dimulai dari Rasulullah, para sahabat, tabi’in, tabi’ut tabi’in, dan generasi setelah mereka dari kalangan para fuqaha, muhadditsin, ulama dan ahli ibadah. Semua kisah dan hikmah tersebut terangkum dalam buku ini, Ensiklopedia Hikmah, 606 Hikmah dan Kisah Salaf; Intisari Shifatush Shafwah.
5 Keistimewaan buku ini:
1.    Disertakan tulisan arab beserta harakat dan juga terjemahannya;
2.    Disebutkan sanadnya bila nama perawai tidak disebutkan langsung seperti wa ‘anhu, dan wa sami’tuhu, atau hanya disebutkan qala-yaqulu atau kana yaqulu;
3.    Dilengkapi juz dan halaman yang disesuaikan dengan buku Shifatush Shafwah yang ditahqiq dan dita’liq oleh Mahmud Fakhuri, hadits-haditsnya ditakhrij oleh Dr. Muhammad Rawwas Al-Qal’ahji;
4.    Nama-nama yang tertera dirujuk kepada para perawi dalam kitab-kitab hadits seperti shahih Al-Bukhari, shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunnah At-Tirmidzi dan lain-lain;
5.    Harakat dalam penulisan nama pun mengikuti harakat dalam kitab-kitab hadits juga. Sebagai contoh, ‘an Hudzaifata, ‘an Sufyana ibni ‘Uyainata, ‘an Mu’awiyyata ibni Wurrata, ‘an Maimuni ibni mihrana, ‘an Luqmana ibni ‘Amirin, ‘an Mu’awiyyata ibni Shalihin dan lain-lain.

Review Buku Ensiklopedi Hikmah Kuttab – Ibnul Abdil Bari El Afifi – Penerbit Kuttab

Daftar Isi Buku Ensiklopedi Hikmah Kuttab – Ibnul Abdil Bari El Afifi – Penerbit Kuttab

DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit   5
Daftar Isi   7
Pengantar Penulis   13

BAGIAN PERTAMA   21

Nabi Muhammad n   22
Abu Bakar Ash-Shiddiq a   24
Umar bin Khaththab a   26
Ali bin Abi Thalib a   29
Abdullah bin Mas’ud a   32
Salman Al-Farisi a   44
Abu Musa Al-Asy’ari a   49
Abdullah bin Umar bin Khaththab a   50
Abu Dzar a   53
Hudzaifah bin Yaman a   56
Abu Darda’ a   59
Abdullah bin Amru bin Ash a   67
Abu Hurairah a   69
Abdullah bin Abbas a   70

BAGIAN KEDUA   75

Muhammad bin Ali bin Abi Thalib t   76
Sa’id bin Musayyab t   77
Urwah bin Zubair t   80
Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq t   82
Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib t   84
Ikrimah t   90
Abu Ja’far Muhammad bin Ali bin Husain t   91
Muhammad bin Ka’ab Al-Qurzhi t   96
Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri t   97
Muhammad bin Munkadir t   98
Abu Hazim Salamah bin Dinar t   100
Ja’far bin Muhammad bin Ali bin Husain t   107
Malik bin Anas bin Malik Al-Ashbani t   110
Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari t   112
Mujahid bin Jabar t   114
Wuhaib bin Ward bin Abu Ward t   117
Sufyan bin Uyainah bin Abu Imran t   121
Fudhail bin Iyadh t   127
Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i t   131
Sa’id bin Saib Ath-Tha’ifi t   135
Thawus bin Kaisan t   136
Wahab bin Munabbih t   138
Ma’ruf Al-Karkhi t   141
Bisyr Al-Hafi t   142
Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani t   145
Sari As-Saqathi t   147
Abu Ja’far Al-Mihwali t   153
Muhammad bin Muhammad bin Isa t   155
Muhammad bin Manshur Ath-Thusi t   157
Junaid bin Muhammad t   158
Amru bin Utsman Al-Maliki t   160
Abu Abbas bin Atha’ t   161
Abu Muhammad Al-Hariri t   162
Abu Bakar Asy-Syibli t   163
Abul Husain bin Sam’un t   165

BAGIAN KETIGA   167

Syu’aib bin Harb t   168
Suwaid bin Ghaflah bin Ausajah bin Amir t   170
Masruq bin Ajda’ bin Malik t   171
Mu’adhdhad bin Yazid Al-Ijli t   175
Uwais bin Amir bin Juraij Al-Qarni t   176
Rabi’ bin Khutsaim Ats-Tsauri t   179
Sa’id bin Jubair t   181
Ibrahim An-Naka’i t   183
Ibrahim bin Yazid bin Syarik At-Taimi t   185
Khaitsamah bin Abdurrahman bin Abu Sibrah t   188
Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas’ud Al-Hudzali t   189
Amru bin Murrah Al-Jamali t   193
Abdul Malik bin Abjar t   194
Amru bin Qais Al-Mula’i t   195
Dawud bin Nashir Ath-Tha’i t   196
Ahnaf bin Qais t   198
Amir bin Abdi Qais (Abdillah) t   200
Abu Aliyah Ar-Riyahi t   204
Harim bin Hayyan Al-Abdi t   206
Mutharrif bin Abdillah t   207
Al-Hasan bin Abu Hasan Al-Bashri t   211
Abu Asy-Sya’tsa’ Jabir bin Zaid Al-Azdi t   216
Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarami t   218
Muslim bin Yasar t   219
Muhammad bin Sirin t   220
Bakr bin Abdullah Al-Muzanni t   223
Muwarriq Al-Ijli t   224
Qatadah bin Di’amah As-Sadusi t   225
Tsabit bin Aslam Al-Bunani t   226
Abu Imran Al-Jauni t   229
Budail bin Maisarah Al-Uqaili t   231
Muhammad bin Wasi’ t   232
Farqaq bin Ya’qub As-Sabakhi t   234
Malik bin Dinar t   236
Ayyub bin Abu Tamimah As-Sakhtiyani t   247
Sulaiman bin Tharkhan At-Taimi t   249
Yunus bin Ubaid t   250
Kahmas bin Hasan Al-Qaisi t   254
Hubaib Abu Muhammad AL-Farisi t   254
Abdul Wahid bin Zaid t   258
Atha’ As-Sulaimi t   260
Syumaith bin Ajlan t   262
Riyah bin Amr Al-Qaisi t   268

BAGIAN KEEMPAT   269

Abdurrahman bin Mahdi t   270
Zuhair bin Nu’aim Al-Bani t   272
Hafshah binti Sirin rahimahallah   273
Ummu Ibrahim Al-Abidah rahimahallah   275
Sahl bin Abdullah bin Yunus At-Tustari t   276
Syah bin Syuja’ Al-Kirmani t   279
Abu Dawud As-Sajastani t   281
Majidah Al-Qurasyiyah rahimahallah   283
Yahya bin Abi Katsir t   285
Mimsyad Ad-Dainuri t   287
Yahya bin Mu’adz Ar-Razi t   289
Ibrahim bin Ahmad Al-Khawwash t   301
Yusuf bin Husain Ar-Razi t   302
Abu Utsman Sa’id bin Isma’il Al-Hayari t   303
Abu Yazid Al-Busthami t   305
Abu Hafsh An-Naisaburi t   307
Abu Shalih Hamdun bin Ahmad Al-Qasshar t   309
Aisyah binti Abu Utsman Sa’id bin Isma’il Al-Hayari rahimahallah   311
Muhammad bin Aslam Ath-Thusi t   313
Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Masruq Ath-Thusi t   314
Abdullah bin Mubarak t   315
Atha’ bin Abu Muslim t   320
Syaqiq bin Ibrahim Al-Balkhi t   322
Hatim Al-Asham t   324
Abu Bakr Al-Warraq t   329
Muhammad bin Ali bin Hasan At-Tirmidzi t   331
Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim Al-Bukhari t   333
Mu’afa bin Imran Al-Azdi t   334
Maimun bin Mihran   335
Ka’ab Al-Ahbar t   338
Yazid bin Martsad Al-Hamdani t   341
Abdullah bin Muhairiz t   342
Bilal bin Sa’ad t   343
Hassan bin Athiyyah t   347
Abu Sulaiman Ad-Darani t   348
Wasim bin Utsman Al-Ju’i t   360
Ahmad bin Abu Hawari t   364
Abu Amru Al-Auza’i t   366
Abu Ishaq Al-Farazi t   368
Yusuf bin Asbath t   369
Makhlad bin Husain t   373
Hudzaifah bin Qatadah Al-Mar’asyi t   374
Sulaiman Al-Khawwash t   377
Salm bin Maimun Al-Khawwash t   378
Ahmad bin Ashim Al-Anthaki t   380
Abdullah bin Khubaiq bin Sabiq t   383
Ummu Darda’ d   385
Abdah, Saudari Abu Sulaiman Ad-Darani Rahimahallah   387
Dzun Nun Al-Mishri t   388
Indeks Per-tema   391
Biografi Penulis   400

***

 

Berikut Pengiriman Buku Ensiklopedi HikmahKe Berbagai Daerah

==============
Pesanan Buku: Ensiklopedi Hikmah
Alamat Pengiriman: Kec. Rembang, Kab. Rembang
Status: Terkirim
==============

==============
Pesanan Buku: Ensiklopedi Hikmah
Alamat Pengiriman: Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor
Status: Terkirim via JNE
No Resi: SOCE600526931616
==============

==============
Pesanan Buku: Ensikloedi Hikmah
Alamat Pengiriman: Pasar Kemis, Kab. Tangerang
Status: Terkirim via JNE
No Resi: SOCE600556940816
==============

==============
Pesanan Buku: Ensiklopedi Hikmah
Alamat Pengiriman: Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Status: Terkirim via JNE
No Resi: SOCE600570424616
==============

==============
Pesanan Buku: Ensiklopedi Hikmah
Alamat Pengiriman: Cileungsi, Kab. Bogor
Status: Terkirim via JNE
No Resi: 2090645120006
==============

Author: Google+ by Toko Buku Islam Online Terpercaya

Kunjungi channel kami di Wisata Buku Online

1053 Total Views 1 Views Today
Print Friendly, PDF & Email
About Wisata Buku

Speak Your Mind

*

error: Content is protected !!
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.