Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah Wan Nihayah Ibnu Katsir

Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah Wan Nihayah – Al Hafizh Ibnu Katsir

22 Jilid Lengkap

Harga 4.256.000 -> 3.831.000

Hemat 425.000

Bebas Ongkos Kirim (Pulau Jawa & Bali)

Pesan via Whatsapp/Telpon

0857 2745 2727 / 0858 6766 877

 

Terjemahan Lengkap albidayah wa an nihayah - Al Hafizh Ibnu Katsir - Pustaka Azzam

====================================================

Daftar Isi Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah wa an Nihayah

Karya Al Hafizh Ibnu Katsir Penerbit Pustaka Azzam

22 Jilid Lengkap

Daftar Isi Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah wa an Nihayah – Jilid 1

Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah wa an Nihayah - Jilid 1Muqaddimah Tahqiq 1
Biografi Al Hafizh Ibnu Katsir 13
Penerbit Kitab Al Bidayah wa An-Nihayah 37
Penjelasan Naskah Tulisan Tangan Asli yang Terdokumentasikan dan Dijadikan Pegangan 49
Pengantar Penulis 84
PENCIPTAAN LANGIT DAN BUMI SERTA ISINYA 95
PEMBAHASAN TENTANG SIFAT PENCIPTAAN ARSY’ DAN AL KURSI 102
Penciptaan Al Kursi 115
Lauhul Mahfuzh 120
Bab Dalil Penciptaan Langit dan Bumi serta Isinya 122
PEMBAHASAN TENTANG LAUTAN DAN SUNGAI 149
PENCIPTAAN PEGUNUNGAN, PEPOHONAN DAN BUAH-BUAHAN 171
Segala Sesuatu yang Berhubungan dengan Penciptaan Langit dan Tanda-tanda di Dalamnya 176
GALAKSI DAN PELANGI 207
PENCIPTAAN MALAIKAT DAN SIFAT-SIFATNYA 214
SIFAT MALAIKAT 256
Keutamaan Malaikat Atas Manusia 282
PENCIPTAAN JIN DAN KISAH SYETAN 285
PENCIPTAAN ADAM n 337
Perdebatan Adam dan Musa n. 387
Hadits-hadits tentang penciptaan Adam n. 397
Kisah Qabil dan Habil 420
Wafatnya Adam n dan wasiatnya kepada Anaknya, Syits. 437
NABI IDRIS n 441
KISAH NUH n 445
Kabar Tentang Pribadi Nuh n 510
Puasa Nabi Nuh n 511
Ibadah Haji Nabi Nuh n 512
Wasiat Nabi Nuh n kepada Anaknya 513
KISAH HUD n 517
Kisah Nabi Kaum Tsamud, Shalih n 557
Nabi Muhammad g Pernah Melewati Lembah Hijr di Kawasan Tsamud pada Saat Perang Tabuk 593
KISAH NABI IBRAHIM SANG NABI PILIHAN 598
Perdebatan Nabi Ibrahim dengan Orang yang Mengaku Tuhan Padahal Dia adalah Seorang Hamba yang Lemah (Fir’aun) 633
Hijrahnya Nabi Ibrahim ke Negeri Syam Kemudian ke Mesir dan Menetapnya di Tanah Suci (Baitul Maqdis) 638
Kisah Kelahiran Ismail n dari Bunda Hajar 650
Kisah Hijrahnya Ibrahim Bersama Isterinya Hajar Dan Anaknya Ismail Ke Pegunungan Faran (Yaitu Tanah Makkah) Dan Pembangunan Ka’bah 654
KISAH ORANG YANG DISEMBELIH 664
KELAHIRAN ISHAQ n 676
Kisah Pembangunan Al-Bait Al-‘Atîq 687
Kisah Pujian Allah dan Rasulullah Kepada Ibrahim 699
Istananya di dalam Surga 729
Prototype Ibrahim n 731
Wafatnya Ibrahim n dan Berbagai Pendapat Mengenai Usianya 734
Anak-Anak Ibrahim n 740
Kisah Kaum Luth n 741
Kisah Madyan Kaum Syu’aib n 777
Keturunan Nabi Ibrahim n 805
Nabi Ismail n 806
Nabi Ishaq bin Ibrahim n 813

Daftar Isi Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah wa an Nihayah – Jilid 2

Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah wa an Nihayah - Jilid 2Peristiwa Menakjubkan dalam Kehidupan Nabi Ya’qub, Diantaranya Kisah Yusuf n 1
Kisah Ayub n 105
Kisah Dzulkifli 122
Umat-umat yang Dibinasakan secara Massal 128
Kisah Kaum Yasin, Mereka adalah Penduduk Suatu Daerah 136
Kisah Yunus n 147
Keutamaan Yunus n 167
Kisah Musa Al Kalim n 170
Kebinasaan Fir’aun dan Bala Tentaranya 304
Bani Israil Pasca Binasanya Fir’aun 329
Masuknya Bani Israil ke Padang Tiih dan Berbagai Peristiwa Mengherankan yang Terjadi pada Mereka 349
Permintaan Musa untuk Melihat Allah 360
Kisah Penyembahan Sapi yang Dilakukan oleh Bani Israil pada saat Musa Pergi 372
Hadits Lain dengan Makna yang Disebutkan oleh Ibnu Hibban 400
Kisah Sapi Bani Israil 407
Kisah Musa dan Khidir n 413
Hadits Al Futun yang Mengandung Kisah Musa dari awal hingga akhir 433
Pembangunan Kubah Az-Zaman 457
Kisah Qarun dan Musa n 461
Keutamaan Musa n, Karakternya, Sifatnya dan Penepatan Janjinya 475
Ibadah Haji Musa n ke Baitul Maqdis 488
Wafatnya Musa n 491
Kenabian Yusa bin Nun dan Tanggung Jawabnya terhadap Bani Israil setelah Musa dan Harun 499
Kisah Al Khidir dan Ilyas n 521
Kisah Ilyas n 554
NABI-NABI BANI ISRAIL SETELAH MASA KENABIAN MUSA n 563
Kisah Hizqil 565
Kisah Ilyasa n 572
Kisah Nabi Syamuel n (dan Awal Masa Pengutusan Daud n) 575
Kisah Daud n 593
Usia dan Wafatnya Nabi Daud n 620
Kisah Sulaiman bin Daud n627
Wafat, Masa Kekuasaan dan Usia Nabi Sulaiman n 678
KISAH KELOMPOK BANI ISRAIL PENGIKUT PARA NABI SETELAH MASANYA NABI DAUD, SULAIMAN DAN SEBELUM MASANYA NABI ZAKARIA SERTA YAHYA 685
Armiya bin Halqiya cucu dari Lawi bin Ya’qub 689
Runtuhnya Baitul Maqdis 690
Sekelumit tentang Nabi Danial n 709
Pembangunan Baitul Maqdis setelah Dirobohkan, dan Berkumpulnya Bani Israil setelah Mereka Berpencar di Berbagai Tempat 715
Kisah Uzair 720
Kesimpulan 727
Kisah Nabi Zakaria dan Yahya n 732
Sebab Tewasnya Yahya n 758
Kisah Isa bin Maryam 765
Kisah Kelahiran Hamba Allah Isa Ibnu Maryam Al Batuul 792
Allah c yang Disucikan dari Anak (Tidak Beranak dan Tidak Pula Diperanakkan) 822

Asal Muasal Isa Bin Maryam n dan Penjelasan Tentang Permulaan Turunnya Wahyu dari Allah c Kepadanya 850

Daftar Isi Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah wa an Nihayah – Jilid 3

Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah wa an Nihayah - Jilid 3

DAFTAR ISI

Turunnya Kitab-Kitab Suci yang Empat dan Waktu-Waktunya 1
Pohon Tuba, Apa Itu Pohon Tuba? 4
Kisah tentang Al Maa’idah 33
Kisah Pengangkatan Nabi Isa g ke Langit dalam Penjagaan Rabb dan Kebohongan Kaum Yahudi Dan Nashara Tentang Penyaliban Isa n 54
Sifat, Karakter, dan Keutamaan Isa n 73
Kontroversial diantara Sahabat Isa n 89
Pembangunan Betlehem Kota Kelahiran Isa n 90
Kitab yang Memuat Berita-berita Orang-orang Dahulu 92
Kisah Dzul Qarnain 94
Pencarian Dzul Qarnain Terhadap Mata Air Kehidupan 110
Kisah Tentang Dua Umat; Ya’juj dan Ma’juj, Sifat Mereka,
dan Riwayat Tentang Mereka dan Sifat Dindingnya 117
Kisah Ashabul Kahfi 130
Kisah Dua Orang Laki-laki; Mukmin dan Kafir 150
Kisah Penghuni Surga 162
Kisah Ashhabu Ailah, Yaitu Orang-orang Yang Melampaui Batas Pada
Hari Sabtu 169
Kisah Luqman n 178
Kisah Ashabul Ukhdud 208
PENJELASAN IJIN TENTANG PERIWAYATAN DAN MENYAMPAIKAN RIWAYAT KISAH-KISAH ISRAILIYAT 219
Kisah Juraij, Salah Seorang Ahli Ibadah Dari Bani Israil 230
Kisah Barshisha 237
Kisah Tiga Orang Yang Terjebak di Dalam Goa 241
Kisah Tiga Orang Yang Memiliki Kekurangan Fisik; Orang Buta,
Orang Yang berpenyakit Kusta, dan Orang Yang tidak Berambut
Kepala (Botak). 244
Kisah Orang Yang Meminjam Uang Sebanyak Seribu Dinar Dari
Temannya, Lalu Dia Membayarnya 248
Kisah lain Yang Sama Tentang Sikap Jujur Dalam Amanah 251
Kisah Lain 255
Kisah Dua Raja Yang Bertaubat 267
Pembahasan Pelengkap Tentang Kisah Para Nabi Terdahulu 303
Kisah Bangsa Arab 325
Kisah Saba’ 333
Kisah Rabi’ah bin Nashr bin Abi Haritsah bin Amr bin Amir
Al Lakhmi yang sempat disebutkan di atas 344
Kisah Tubba’ Abu Karib Tubban As’ad, Raja Yaman Bersama
Penduduk Madinah 350
Penyerobotan Lakhni’ah Dzi Syanatir1 Terhadap Kerajaan Yaman 361
Kisah Lepasnya Kerajaan Di Yaman Dari Tangan Bangsa Himyar Dan Berpindah Ke Tangan Habasyah Sudan 364
Kisah Pemberontakan Abrahah Al Asyram Kepada Aryath Dan
Perselisihan Antara Mereka Berdua 365
Penyebab Mengapa Abrahah Membawa Pasukan Bergajah Untuk Menyerang Ka’bah 367
Kisah Hilangnya Kerajaan Yaman Dari Tangan Habasyah Dan Perpindahannya Ke Tangan Saif Dzi Yadzan 383
Kisah Sathirun Penduduk Al Hadhr 393
Kisah Raja-Raja Tha‘if 398
Kisah Bani Ismail dan Apa Saja Yang Terjadi pada Masa Jahiliyah
Sampai Diutusnya Nabi 399
Kisah Khuza’ah, Amr Bin Luhay dan Penyembahan Bangsa Arab
Terhadap Berhala 405
Kisah Adnan Nenek Moyang Arab Di Hijaz 426
Asal Usul Nasab Arab Hijaz 434
PEMBICARAAN TENTANG NASAB QURAISY, PECAHAN
DAN KEUTAMAAN MEREKA. MEREKA ADALAH
KETURUNAN NADHR BIN KINANAH 438
Kisah Qushai Bin Kilab 453
BEBERAPA KISAH YANG TERJADI DI MASA JAHILIYAH 468
KISAH BEBERAPA ORANG YANG TERKENAL DI MASA JAHILIYAH 469
Kisah Khalid bin Sinan Al Absi yang berada di masa Fatrah 469
Kisah Hatim Ath-Tha‘iy Salah Seorang Dermawan Di Masa Jahiliyah 475
Kisah Imru‘ul Qais Bin Huj Al Kindi Penulis Salah Satu Mu’allaqat
(Syair Yang Ditempel Di Ka’bah) 493
Sekilas Tentang Kisah Umayyah bin Abi Shalt Ats-Tsaqafi Yang
Termasuk Salah Seorang Penyair Jahiliah dan Mendapat Masa Islam 500
Buhaira Sang Rahib 526
Quss bin Sa’idah Al Iyadi 527
Zaid bin Amr bin Nufail h 547
Peristiwa Pada Masa Transisi (Fatrah), diantaranya Pembangunan
Ka’bah 569
Kisah Ka’ab bin Lu‘ay 570
Penggalian Kembali Sumur Zamzam 571
Kisah Nadzar Abdul Muththalib Menyembelih Salah Seorang Putranya 584
Kisah Abdul Muththalib Mengawinkan Putranya Abdullah dengan
Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah 589
SEJARAH RASULULLAH g KISAH MASA HIDUP, PEPERANGAN, DATASEMEN, SEJUMLAH UTUSAN YANG DATANG KEPADA BELIAU, KESEMPURNAAN,
KEISTIMEWAAN DAN BUKTI-BUKTI PENDUKUNGNYA 595
Kisah Kemuliaan Garis Keturunan Rasulullah Dan Kebaikan Asalnya
yang Lurus 595
Kelahiran Rasulullah g 621
Karakteristik Kelahiran Nabi Muhammad g 629
Tanda-tanda yang Muncul Pada Malam Kelahiran Rasulullah g 641
Kisah Bergetarnya Istana Kisra (Raja Persia) Runtuhnya Teras Istana, Padamnya Api Pemujaan, Mimpi Al Mubidzan dan Tanda-tanda
Kelahiran Nabi g 646
Para Pengasuh dan Perempuan yang Menyusui Rasulullah g 660
Penyusuan Rasulullah g Terhadap Halimah Binti Abu Dzu‘aib
As-Sa’diyah, Keberkahan dan Tanda-Tanda Kenabian yang Tampak
Pada Diri Beliau 663
Kepergian Rasulullah g bersama Pamannya Yakni Abu Thalib ke Syam
dan Kisahnya Bersama Bahira Sang Pendeta Nasrani 693
Kisah Bahira 704
Perkembangan Rasulullah g, Pengasuhan, Pertolongan dan
Perlindungan Allah kepada Beliau, Kondisi Beliau Saat Menjadi Anak
Yatim, Lalu Allah Menyayanginya, dan Kondisi Beliau saat Menjadi
Anak yang Serba Kekurangan, Lalu Allah Mencukupinya 705
Kisah Keikutsertaan Rasulullah g Dalam Perang Fijar 712
Kisah Perkawinan Rasulullah g dengan Khadijah Binti Khuwailid 725
Pembaharuan Bangunan Ka’bah Oleh suku Quraisy Lima Tahun
Sebelum Rasulullah g Diutus 739
Kisah Pengangkatan Rasulullah g Sebagai Utusan dan Sejumlah Berita Gembira Tentang Hal Tersebut 762
Sejumlah Penjelasan Yang Ganjil Mengenai Kisah Tersebut 801
Kisah Amr bin Murrah Al Juhani 810

Daftar Isi Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah wa an Nihayah – Jilid 4

Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah wa an Nihayah - Jilid 4DAFTAR ISI
PROSES PERTAMA KALI TURUNNYA WAHYU KEPADA RASULULLAH g DAN AYAT AL QUR`AN YANG PERTAMA TURUN 1
Tentang Umur Rasulullah g saat Diutus sebagai Rasul dan Sejarah Pengutusan 9
Larangan Jin dan Pengusiran Syetan dari Tindakan Mencuri Dengar Saat Penurunan Al Qur`an 58
Cara Penyampaian Wahyu kepada Rasulullah g 68
ORANG YANG PERTAMA MASUK ISLAM DAN PARA SHAHABAT YANG LEBIH DULU MEMELUK ISLAM 82
Keislaman Hamzah bin Abdul Muththalib, Paman Nabi g 109
Keislaman Abu Dzarr h 111
Keislaman Dhimad 120
PERINTAH ALLAH KEPADA RASULULLAH g UNTUK MENYAMPAIKAN RISALAH KEPADA KALANGAN KHUSUS DAN UMUM 125
KISAH PRIA IRASYI 155
Tekanan Golongan Quraisy terhadap Rasulullah g dan para Sahabatnya 160
Intimidasi Quraisy yang Semakin Menjadi terhadap Individu Muslim yang Lemah 166
BANTAHAN KAUM MUSYRIKIN TERHADAP RASULULLAH g 195
PARA SAHABAT YANG HIJRAH DARI MAKKAH KE HABASYAH, MENGAMANKAN AGAMA DARI FITNAH 216
Pengkhianatan Kabilah-Kabilah Quraisy Terhadap Banu Hasyim Dan Banu Abdul Muththalib 271
TEKAD ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ BERHIJRAH KE HABASYAH 302
PEMBATALAN LEMBAR PERJANJIAN 308
KISAH A’SYA BIN QAIS BIN TSA’LABAH 324
KISAH RASULULLAH BERGULAT LAWAN RUKANAH 327
Mukjizat Pohon Menghampiri Rasulullah Saat Dipanggil 327
Kisah Perang Antara Persia dan Romawi 346
ISRA’ RASULULLAH DARI MEKAH KE BAITUL MAQDIS LALU NAIK KE LANGIT, DAN MENYAKSIKAN BEBERAPA KEKUASAAN ALLAH 349
TERBELAHNYA BULAN PADA ZAMAN NABI g DAN ALLAH JADIKAN HAL TERSEBUT SEBAGAI KEBENARAN RISALAH RASULULLAH g, YANG BELIAU BAWA BERUPA HIDAYAH DAN AGAMA YANG HAQ 383
Kematian Abu Thalib Paman Rasulullah g, kemudian Disusul oleh Khadijah Binti Khuwailid, Istri Rasulullah g 397
Wafatnya Khadijah binti Khuwailid, keutamaan dan pekertinya, dijadikannya surga Firdaus sebagai tempat kembalinya 416
Pernikahan Nabi g setelah Khadijah h, dengan Aisyah binti Ash-Shiddiq, Saudah binti Zam’ah i 427
Meninggalnya paman Rasulullah g Abu Thalib 438
Kepergian Rasulullah g ke Thaif untuk Berdakwah kepada Penduduknya dan Menyelamatkan Agamanya, tetapi Mereka Tidak Menerima Beliau, lalu Beliau pun Kembali Lagi ke Makkah 442
Bangsa jin mendengar bacaan Al Qur`an Rasulullah g ketika beliau singgah di sebuah pohon kurma sekembalinya dari Thaif 448
Rasulullah g mengajak bangsa Arab untuk memeluk Islam saat menunaikan ibadah haji 450
KEDATANGAN PARA UTUSAN KAUM ANSHAR TAHUN DEMI TAHUN HINGGA RASULULLAH g MEMBAIATNYA KEMUDIAN BELIAU PUN MENGHAMPIRI MEREKA DI MADINAH 476
Iyas bin Muadz Memeluk Islam 478
Awal Mula Kaum Anshar Memeluk Islam 482
Kondisi kaum Anshar setelah Baiat Aqabah kedua 518
Nama-Nama Sahabat yang Ikut Perjanjian Aqabah Kedua 520
Permulaan Hijrah dari Makkah ke Madinah 526
Hijrah Rasulullah g dari Makkah ke Madinah bersama Abu Bakar Shidiq h 548
Kisah Ummu Ma’bad Al Khuzaiyyah 578
Kedatangan Nabi g di Madinah, Tempat beliau Menetap, dan Hal-hal yang Berhubungan dengan Kedatangan Beliau di Kota Tersebut 588
PERISTIWA-PERISTIWA BESAR YANG TERJADI PADA AWAL TAHUN HIJRAH KENABIAN 621
Rumah pertama yang disinggahi Nabi g ketika tiba di Madinah 628
Abdullah Bin Sallam Masuk Islam 632
Khutbah Rasulullah g di Lembah Ranuna` 642
Pembangunan Masjid Nabi g selama Beliau Menetap di Rumah Abu Ayub Al Anshari 647
Keutamaan dan Kemuliaan Masjid Nabawi 662
Pembangunan kamar Nabi g di dekat Masjid Nabawi 668
Wabah Yang Menimpa Kaum Muhajirin di Madinah Rasulullah g Selamat dari Wabah Tersebut dengan Pertolongan Allah 670
UPAYA NABI g MENYATUKAN KAUM MUHAJIRIN DAN KAUM ANSHAR DENGAN PERJANJIAN YANG DISEPAKATI, DAN MEMPERSAUDARAKAN KEDUANYA SERTA MELINDUNGI KELOMPOK YAHUDI YANG TINGGAL DI MADINAH 680
Nabi g Mempersatukan Antara Muhajirin dan Anshar 685
Wafatnya Abu Amamah As’ad bin Zurarah bin Adas bin Ubaid bin Tsa’labah bin Ghanam bin Malik bin Najjar 695
Kelahiran Abdullah bin Az-Zubair di bulan Syawwal tahun Hijriyah 698
Rasulullah g membina keluarga dengan Aisyah pada bulan Syawal 700
Shalat wajib ditambah menjadi empat rakaat 701
Penetapan Syariat Adzan Ketika Nabi g Tiba di Madinah 703
Peperangan yang diikuti oleh Hamzah 709
Peperangan Ubaidah bin Harits bin Muthallib 709
Generasi Pertama Yang Dilahirkan Setelah Hijrah 711

Daftar Isi Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah wa an Nihayah – Jilid 5

Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah wa an Nihayah - Jilid 5

DAFTAR ISI
PERISTIWA-PERISTIWA PENTING PADA TAHUN DUA HIJRIYAH 1
Kitab Al Maghazi (Peperangan) 1
Perang Pertama, Yaitu Perang Al Abwa` atau yang disebut Perang Waddan, serta Pasukan Utusan Pertama, Yaitu Pasukan Hamzah bin Abdul Muththalib atau Ubaidah bin Al Harits, Sebagaimana akan dijelaskan dalam Al Maghazi 17
Perang Buwath di daerah Radhwa 33
Perang Badar Pertama 38
Perubahan Kiblat pada Tahun 2 H, sebelum Perang Badar 54
Perintah Puasa Ramadhan pada Tahun Kedua sebelum Perang Badar 65
Perang Badar Al Udzma, Hari pembeda, hari bertemunya dua kekuatan besar 72
Tewasnya Abu Al Bakhtari bin Hisyam 177
Pembunuhan Umayyah bin Khalaf 179
Tewasnya Abu Jahal 183
Rasulullah g Menyembuhkah Mata Qatadah 199
Kisah lain yang serupa 201
Melempar Jasad para Pemimpin Kafir ke dalam Sumur Badar 203
Kembalinya Rasulullah g dari Perang Badar ke Madinah, dan hal-hal yang terjadi sepanjang Perjalanan menguatkan kebenaran pertolongan Tuhannya dan keutamaan Beliau g 254
Tewasnya An-Nadhar bin Al Harits dan Uqbah bin Abu Mu’ith 261
Penuturan Farah An-Najasyi h tentang peristiwa Badar 268
Korban Perang Badar Sampai kepada Keluarga mereka di Makkah 270
Pengiriman Delegasi Quraisy kepada Rasulullah g untuk Menebus Tawanan Mereka yang Berada di Pihak Pasukan Islam 277
Nama-nama Pejuang Badar 294
Huruf Alif 296
Huruf Ba` 298
Huruf Ta` 299
Huruf Tsa` 299
Huruf Jim 300
Huruf Ha` 302
Huruf Kha` 304
Huruf Dzal 305
Huruf Ra` 305
Huruf Zay 307
Huruf Sin 307
Huruf Syin 311
Huruf Shad 312
Huruf Dhad 312
Huruf Tha` 313
Huruf Zha` 313
Huruf Ain 313
Huruf Ghain 322
Huruf Fa` 322
Huruf Qaf 322
Huruf Kaf 323
Huruf Mim 324
Huruf Nun 327
Huruf Ha` 328
Huruf Waw 328
Huruf Ya` 329
Bab: Kunyah (Nama Julukan) 330
Pejuang Islam yang menjadi Syahid dalam Perang Badar 340
Hijrahnya Zainab Putri Rasulullah g Dari Makkah Ke Madinah Setelah Satu Bulan Peristiwa Perang Badar Terjadi, Sesuai Syarat Yang Ditentukan Oleh Suaminya, Abu Al Ash, Kepada Rasulullah g 346
SYAIR-SYAIR PERANG BADAR 362
Perang Bani Sulaim (Tahun Kedua Hijriyah) 387
Perang As-Sawiq Pada Bulan Dzulhijjah Tahun Kedua Hijriyah, yaitu Perang Qarqarah Al Kudr 388
Pembahasan Tentang Kapan Ali bin Abu Thalib h Menggauli Istrinya, Fatimah binti Rasulullah g 390
Pembahasan Tentang Beberapa Peristiwa Yang Terjadi Pada Tahun Kedua Hijriyah 401
TAHUN KETIGA HIJRIYAH 404
Perang Al Furu’ dari Buhran 407
Perlawanan Yahudi Bani Qainuqa dari Penduduk Madinah 408
Pasukan Zaid bin Haritsah h kepada Kafilah Quraisy dan Hubungan Abu Sufyan, Dikatakan: Hubungan Shafwan 415
Pembunuhan Ka’b bin Al Asyraf Al Yahudi 418
Perang Uhud Pada Bulan Syawal Tahun ketiga Hijriyah 435
Pembunuhan Hamzah h 472
Pembahasan Tentang Apa Yang Telah Dialami Nabi Muhammad g Pada Perang Uhud Oleh Kaum Musyrikin Qabbahahumullah 524
Penyebutan Do’a Nabi Muhammad g Setelah Terjadinya Peperangan Pada Perang Uhud 564
Penyebutan tentang Menyalati Hamzah dan Syuhada Perang Uhud 575
Pembahasan tentang jumlah Syuhada Uhud 607
Keluarnya Nabi g Dengan Para Sahabatnya Dalam Keadaan Terluka Untuk Mencari Jejak Abu Sufyan; Dengan Tujuan Menakuti Dirinya Dan Para Sahabatnya Hingga Sampai Ke Hamra Al Asad, Yaitu 8 Mil Dari Madinah 622
Berbagai Syair Kaum Mukminin dan Musyrikin berkaitan dengan Peristiwa Uhud 637
Akhir Pembahasan Perang Uhud 643
TAHUN KEEMPAT HIJRIYAH 646
Perang Ar-Raji 649
Diutusnya Datasemen Amr bin Umayyah Adh-Dhamri akibat Dibunuhnya Khubaib 666
Datasemen Sumur Ma’unah 674
Perang Bani An-Nadhir Pada perang ini Allah c menurunkan surah Al Hasyr 685
Kisah Amr bin Su’da Al Qurazhi Ketika dia melewati Perkampungan Bani An-Nadhir yang Telah Hancur dan tidak ada seorang pun di dalamnya 699
Perang Bani Lihyan Di dalamnya dilaksanakan Shalat Khauf di Usfan 702
Perang Dzat Ar-Riqa 709
Kisah Ghaurats bin Al Harits 712
Kisah Seorang Lelaki yang Istrinya Terbunuh dalam Peperangan ini 716
Kisah Unta Jabir dalam Peperangan Ini 719
Perang Badar Kedua 723
Berbagai Peristiwa yang Terjadi di Tahun Keempat Hijriyah 727

Daftar Isi Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah wa an Nihayah – Jilid 6

Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah wa an Nihayah - Jilid 6DAFTAR ISI
Tahun 5 Hijriyah
Perang (Ghazwah) Dumatul Jandal Pada Bulan Rabi’ul Awwal 1

Perang Khandaq 4
Doa Nabi g Kepada Al Ahzab (Pasukan Sekutu) 65
Perang Bani Quraizhah 80
Wafatnya Sa’d bin Mu’adz h 113
Syair tentang Khandaq dan Bani Quraizhah 126
Tewasnya Abu Rafi 143
Tewasnya Khalid bin Sufyan Ibnu Nubaih Al Hudzali 151
Kisah Amr bin Al Ash Dengan An-Najasyi setelah Perang Khandaq dan Keislaman Amr di Hadapan An-Najasyi 156
Pernikahan Nabi g dengan Ummu Habibah Ramlah Binti Abu Sufyan 160
Pernikahan Nabi g dengan Ummul Mukminin Al Asadiyah Zainab Binti Jahsy bin Ri`ab bin Ya’mar bin Shabirah bin Murrah bin Kabir bin Ghanm bin Dudan bin Asad bin Khuzaimah 167
Turunnya Ayat Hijab setelah Pesta Pernikahan Nabi g 173
Tahun 6 (Enam) Hijriyah 181
Perang Dzu Qarad 183
Perang Bani Al Mushthaliq dari Suku Khuza’ah 200
Kisah Berita Bohong (Haditsul Ifki) 212
Perang Hudaibiyyah 228
Alur Riwayat Al Bukhari dalam Meriwayatkan Kisah Tentang Umrah Hudaibiyyah 255
Pengiriman Detasemen dan Delegasi Pada Tahun 6 Hijriyah 272
Peristiwa-Peristiwa yang Terjadi Pada Tahun 6 Hijriyah 278
Tahun 7 Hijriyah Perang Khaibar Pada Awal Tahun 7 Hijriyah 281
Kisah Shafiyyah binti Huyay bin Akhthab An-Nadhariyyah h 326
Penaklukan Benteng-Benteng Khaibar dan Pembagian Tanahnya 332
Kisah Kedatangan Ja’far bin Abu Thalib dan Kaum Muslimin yang Hijrah ke Habasyah serta Penduduk Yaman yang Ikut Bergabung bersama Mereka atas Rasulullah g Ketika Beliau sedang Perang di Khaibar 353
Daging Domba yang Diracuni, dan Mukjizat yang Terjadi 362
Kisah Mid’am dan Bilal yang Ketiduran Melaksanakan Shalat Shubuh 374
Nama-nama Para Syuhada Khaibar Seperti Disebutkan oleh Ibnu Ishaq Ibnu Yasar r dan Para Sejarawan Lainnya 382
Kisah Al Hajjaj bin Ilath Al Bahzi h 383
Rasulullah g Melewati Wadi Al Qura dan Mengepung Kaum Yahudi serta Berdamai dengan Kaum Yahudi Taima` 392
Pasukan-Pasukan Perang yang Dikirim setelah Penaklukan Khaibar dan sebelum Umrah Qadha 399
Pasukan Abu Bakar Ash-Shiddiq h ke Bani Fazarah 399
Pasukan Umar Bin Khaththab h Datang ke Daerah Hawazin, yang Terletak Empat Mil di Belakang Makkah 401
Pasukan Abdullah Bin Rawahah ke Yusair Bin Rizam Al Yahudi 402
Pasukan Basyir bin Saad 403
Pasukan Abu Hadrad ke Ghabah 408
Muhallim Bin Jatsamah Membunuh Amir Bin Al Adhbath saat Bersama Pasukannya 410
Pasukan Abdullah Bin Hudzafah As-Sahmi 417
Umrah Qadha 418
Kisah Pernikahan Rasulullah g dengan Maimunah binti Al Harits h 436
Kisah Keluarnya Rasulullah g dari Makkah setelah Melaksanakan Umrah Qadha 440
Peristiwa Tahun Kedelapan Hijrah
Masuk Islamnya Amr bin Al Ash, Khalid bin Al Walid, Utsman bin Thalhah h 447
Masuk Islamnya Khalid bin Al Walid 454
Pasukan Syuja’ bin Wahab Al Asadi yang Dikirim kepada Orang-Orang Hawazin 459
Pasukan Kaab bin Umair yang Dikirim ke Bani Qudha’ah di Negeri Syam 461
Perang Mu`tah 461
Keutamaan Tiga Orang Panglima, Zaid Bin Haritsah, Ja’far Bin Abu Thalib dan Abdullah Bin Rawahah j 506
Nama-Nama Para Syuhada Mu`tah 521
Hadits tentang Keutamaan Para Panglima Perang Mu`tah 523
Syair-Syair yang Dilantunkan dalam Perang Mu`tah 526
Delegasi Rasulullah g Menemui Para Raja, dan Surat-Surat yang Beliau Layangkan kepada Mereka untuk Mengajak Mereka Beriman kepada Allah c dan Masuk Islam 529
Utusan Rasulullah g kepada Raja Arab Nasrani di Syam 550
Utusan Rasulullah g kepada Kisra Raja Persia 551
Perang Dzat As-Salasil 565
Pasukan Abu Ubaidah bin Al Jarrah ke Pinggir Laut 573
Kisah Penaklukan Kota Makkah pada Bulan Ramadhan Tahun Delapan Hijrah 580
Kisah Hathib in Abi Balta’ah 596
Masuk Islamnya Al Abbas bin Abdul Muthalib Paman Nabi g dan Abu Sufyan bin Al Harits bin Abdul muthalib Sepupu Rasulullah g serta Abdullah bin Abu Umayyah bin Al Mughirah Al Makhzumi Saudara Ummu Salamah Ummul Mukminin 608
Cara Rasulullah g Memasuki Kota Makkah 624
Rasulullah g Mengutus Khalid Bin Walid kepada Bani Jadzimah dari Suku Kinanah setelah Penaklukan Kota Makkah 685
Rasulullah g Mengutus Khalid Bin Walid untuk Menghancurkan Patung Al Uzza 695
Masa Rasulullah g Singgah di Makkah 697
Beberapa Hukum yang Ditetapkan oleh Rasulullah g di Makkah 700

Daftar Isi Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah wa an Nihayah – Jilid 7

Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah wa an Nihayah - Jilid 7DAFTAR ISI
Perang Hawazin di Hunain 1
Bagaimana Terjadinya Peperangan, Di Mana Pada Awalnya Kaum Muslimin Melarikan Diri Dan Pada Akhirnya Kemenangan mereka Dapatkan 13
Pasukan Infantri Authas 44
Para Pejuang yang Mati Syahid di Perang Hunain Dan Peristiwa Authas 51
Perang Tha`If 51
Kembalinya Rasulullah g Dari Tha`if, dan Pembagian Harta Rampasan Hawazin Pada Perang Hunain Sebelum Memasuki Makkah Untuk Umrah Dari Ji’ranah 72
Tentang Datangnya Malik bin Auf An-Nashri kepada Rasulullah 106
Protes Sebagian Masyarakat Yang Tidak Tahu Atau Munafik Atas Pembagian Harta Rampasan Perang Yang Dibagikan Oleh Rasulullah 108
Kedatangan Saudari Sesusuan Rasulullah Kepada Beliau, Ketika di Ji’ranah 118
UMRAH JI’RANAH DI BULAN DZUL QA’DAH 128
Islamnya Ka’ab Bin Zuhair Bin Abu Sulma dan Ayahnya 141
Berbagai Peristiwa Populer yang Terjadi Di Tahun Kedelapan 169
TAHUN KESEMBILAN HIJRIYAH 175
Perang Tabuk Yang Terjadi Pada Bulan Rajab 175
Orang Yang Absen Dalam Berperang Dikarenakan Uzur, Mereka Itu Adalah Bagian Dari Yang Meratapi Dan Sebagainya 187
Kepergian Rasulullah ke Tabuk Melewati Hunian Kaum Tsamud dan Bangunan Megah Mereka Dalam Goa 210
Khuthbah Nabi g di Tabuk dan Kebun Korma Disana 223
Rasulullah Menshalati Mu’awiyah Bin Mu’awiyah Jika Berita Demikian Itu Benar 231
Kedatangan Delegasi Kaisar Kepada Rasulullah g Di Tabuk 233
Perdamaian Nabi g Dengan Raja Ailah dan Penduduk Jarba, Adzruh serta Berkemah Di Tabuk Sebelum Kembali 239
Pengutusan Khalid Bin Al Walid Ke Ukaidir Dumah Oleh Rasulullah g 242
CERITA MASJID ADH-DHIRAR 259
Kaum Yang Tidak Ikut Berperang dari Golongan Pembangkang 279
Beberapa Peristiwa Setelah Kepulangan Rasullullah Dari Tabuk Ke Madinah 286
Kedatangan Delegasi Tsaqif Kepada Rasulullah g Pada Bulan Ramadhan Di Tahun Kesembilan 291
Kematian Abdullah Bin Ubay 313
Pendelegasian Abu Bakar Ash-Shiddiq Sebagai Amir Pada Haji Tahun Kesembilan Oleh Rasulullah g dan Turunnya Surah At-Taubah 323
Kunjungan Para Delegasi kepada Rasulullah g 337
HADITS TENTANG KEUTAMAAN BANI TAMIM 365
Delegasi Bani Abdul Qais 367
Cerita Tsumamah dan Utusan Bani Hanifah Bersama Mereka Terdapat Musailamah Al Kadzdzab 378
Delegasi Penduduk Najran 396
Delegasi Bani Ammar Serta Cerita Ammar Bin Ath-Thufail dan Arbad Bin Qais 412
Kedatangan Dhimam bin Tsa’labah kepada Rasulullah g sebagai delegasi dari kaumnya, Bani Sa’d bin Bakar 431
Delegasi Thayyi` Bersama Zaid Al Khail h 440
Kisah Adiy bin Hatim Ath-Tha`I 442
Kisah Daus dan Ath-Thufail bin Amr 466
Kedatangan Kaum Asy’ari dan Penduduk Yaman 468
Kisah Oman dan Bahrain 472
Delegasi Farwah bin Musaik Al Muradi 475
Kedatangan Amr bin Ma’di Karib diantara orang-orang dari Zubaid 477
Kedatangan Al Asy’ats bin Qais dalam Delegasi Kindah 480
Kedatangan A’sya bani Mazin kepada Nabi g 486
Kedatangan Shurad bin Abdullah Al Azdi dalam rombongan dari kaumnya, kemudian disusul oleh ahli Jurasy setelah mereka 488
Kedatangan Delegasi Raja-raja Himyar kepada Rasulullah g 490
Kedatangan Jarir bin Abdullah Al Bajali dan Keislamannya 507
Kedatangan Wa`il bin Hujr bin Rabi’ah bin Wa`il bin Ya’mar Al Hadhrami Abi Hunaid, Salah Satu Raja Yaman, kepada Rasulullah g 516
Delegasi Laqith bin Amir Al Muntafiq Abu Razin Al Uqaili Menemui Rasulullah g 520
Delegasi Ziyad Bin Al Harits Ash-Shuda`I 528
Delegasi Al Harits bin Hassan Al Bakri Menemui Rasulullah g 534
Delegasi Abdurrahman bin Abu Aqil bersama Kaumnya 537
Kedatangan Thariq bin Abdullah dan Sahabat-Sahabatnya 538
Kedatangan Delegasi Farwah bin Amr Al Judzami Penguasa Negeri Mu’an untuk Menyatakan Keislamannya kepada Rasulullah g di Tabuk atau di Tempat lain 541
Kedatangan Tamim Ad-Dari Menemui Rasulullah g, Informasinya tentang Jassasah, Apa yang Didengarnya dari Dajjal tentang Kemunculan Nabi g serta Orang-orang yang Beriman kepadanya 543
Delegasi Bani Asad 546
Delegasi Bani Abs 547
Delegasi bani Fazarah 548
Delegasi Bani Murrah 550
Delegasi Bani Tsa’labah 551
Delegasi Bani Muharib 551
Delegasi Bani Kilab 552
Delegasi Bani Ruas bin Kilab 553
Delegasi Bani Uqail bin Ka’b 554
Delegasi Bani Qusyair bin Ka’b 555
Delegasi Bani Al Bakka` 556
Delegasi Bani Kinanah 556
Delegasi Asyja’ 557
Delegasi Bahilah 558
Delegasi Bani Sulaim 558
Delegasi Bani Hilal bin Amir 560
Delegasi Bani Bakar bin Wail 561
Delegasi Bani Taghlib 562
Delegasi Penduduk Yaman Delegasi Tujib 562
Delegasi Khaulan 563
Delegasi Ju’fi 563
Delegasi Ash-Shadif 564
Delegasi Khusyain 565
Delegasi dari Kelompok Hewan Buas 566
Kedatangan Al Azd Menemui Rasulullah g 569
PERISTIWA TAHUN SEPULUH HIJRIYAH DARI KENABIAN 576
Rasulullah g Mendelegasikan Khalid bin Al Walid 576
Rasulullah g Mendelegasikan Beberapa Pemimpin ke Penduduk Yaman sebelum Menunaikan Haji Wada’ untuk Mengajak Mereka kepada Allah b 581
Rasulullah g Mendelegasikan Ali bin Abi Thalib dan Khalid bin Al Walid ke Yaman sebelum Menenuaikan Haji Wada’ 597
Pelaksanaan Haji Wada’ pada Tahun Kesepuluh Hijriyyah 615
Rasulullah g Hanya Satu Kali Melakukan Ibadah Haji dari Kota Madinah dan 3 Kali Melakukan Umrah dari Kota Madinah 616
Rasulullah g Berangkat dari Kota Madinah untuk Melakukan Haji Wada’ setelah Menunjuk Abu Dujanah Simak bin Kharasyah As-Sa’adi (atau Siba’ bin Urfuthah Al Ghifari) sebagai Penggantinya 620
Cara Rasulullah g Keluar dari Madinah Menuju Makkah untuk Menunaikan Ibadah Haji 625
Nabi g Shalat di Lembah Al Aqiq 630
Tempat Rasulullah g Mulai Mengucapkan Talbiyah 641
Rasulullah g Berihram untuk haji Ifrad, Tamattu’ dan Qiran 651
Argumen Kalangan orang yang Berpendapat Bahwa Nabi g Memutlakkan Ihram dan Beliau tidak Menentukan secara Spesifik Melakukan Ibadah Haji Lebih Awal atau Umrah Lebih Awal, Setelah Itu Menolak Menentukannya 721
Talbiyyah Rasulullah g 725
Hadits Jabir bin Abdullah h tentang Tata Cara Haji Rasulullah g 735
Tempat-tempat Shalat Rasulullah g ketika Beliau Berangkat dari Madinah Menuju Makkah untuk Melaksanakan Ibadah Umrah dan Haji 746
Masuknya Nabi g Ke Makkah Yang dimuliakan Allah b 750
Sifat Thawafnya Nabi g 756
Kisah tentang Berlari-lari Kecil yang Dilakukan Nabi g saat Thawaf dan Ber-idhtiba` 771
Thawafnya Nabi g di Antara Shafa dan Marwah 784
Argumen dan Bantahan terhadap Kalangan yang Berpendapat bahwa Sa’i Dilakukan Empat Belas Kali 807
Perbedaan Pendapat tentang Orang yang Tidak Membawa Hewan Kurban, Apakah Boleh Membatalkan Haji atau Tidak? 808
Nabi g Singgah di Abthah 813
Kedatangan Ali i Menemui Rasulullah g di Abthah saat Fathimah telah Halal 814
Nabi g Berangkat ke Mina dengan Menaiki Kendaraannya sebelum Matahari Tergelincir kearah Barat 818
Doa Nabi g di Arafah 839

Daftar Isi Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah wa an Nihayah – Jilid 8

Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah wa an Nihayah - Jilid 8DAFTAR ISI
Turunnya Wahyu kepada Rasululah g di Tempat Wukuf 1 Bertolaknya Nabi g dari Arafah Ke Masy’aril Haram 2 Talbiyah Rasulullah g Di Muzdalifah 22
Wukufnya Nabi g di Masy’aril Haram dan Bertolaknya Beliau dari Muzdalifah sebelum Terbit Matahari, serta Berjalan cepatnya Beliaudi Lembah Muhassir 22 Nabi g Beranjak ke Tempat Penyembelihan Hewan Kurban 40 Sifat Mencukur Rambut Rasul g 45
Rasulullah g Mengenakan Pakaian dan Minyak Wangi setelah Melempar Jumrah Aqabah 48
Ifadhah Rasulullah g ke Baitul Atiq 52
Nabi g Melakukan Thawaf Satu Kali 60
Nabi g Kembali ke Mina setelah Shalat Zhuhur di Makkah 62 Khutbah Nabi g di Mina 63
Nabi g Singgah di Mina 85
Hadits-hadits yang Menunjukkan bahwa Rasulullah g Berkhutbah kepada Orang-Orang di Mina pada Hari Kedua dari Hari Tasyriq 90 Hadits yang Menjelaskan bahwa Rasulullah g Berziarah ke Baitullah Setiap Malam saat Beberapa Malam Berada di Mina 100 Hari-hari Haji 101
Nabi g Keluar dari Daerah Paling Rendah di Makkah 111 Nabi g Berpidato di Ghadir Khum yang Terletak antara Makkah dan Madinah saat Kembali Menunaikan Haji Wada’ 114 Penjelasan tentang Ayat-Ayat Al Qur‘an dan Hadits-Hadits yang Memberikan Isyarat Bahwa Rasulullah???akan Segera Berpulang Keharibaan Allah c, serta Keterangan tentang Awal Sakitnya Rasulullah g Hingga Beliau Wafat 171
Hadits-Hadits tentang Mandi Rasulullah ? 197 Perintah Nabi g kepada Abu Bakar untuk Menjadi Imam dalam Shalat Berjamaah dan Shalatnya Nabi g di Belakang Abu Bakar h pada Sebagian Shalatnya 211 Detik-Detik Terakhir Wafatnya Rasulullah g 232 Penjelasan tentang Kejadian-Kejadian Penting setelah Wafatnya Rasulullah g; sebelum Jenazah Beliau Dikebumikan 261 Kisah Saqifah Bani Sa’idah 263
Kisah tentang Pengakuan Sa’d bin Ubadah atas Pernyataan Abu Bakar As-Shiddiq h di Tsaqifah 270
Proses Pemandian Jenazah Rasulullah g 313 Penjelasan tentang Kain Kafan Nabi g 331
Penjelasan tentang Proses Shalat Jenazah Rasulullah g 329 Prosesi Pemakaman Jenazah Rasulullah g, Tempat Beliau Dimakamkan, dan Perbedaan Pendapat tentang Waktu Dimakamkannya Jenazah Beliau 333
Sahabat yang Terakhir Kali Meninggalkan Jasad Nabi g 348 Waktu Pemakaman Jenazah Rasulullah g 351
Penjelasan tentang Pusara Nabi g 355
Penjelasan tentang Musibah Besar yang Dialami Kaum Muslim karena Wafatnya Nabi g 358
Penjelasan tentang Takziah atas Meninggalnya Rasulullah g 370 Penjelasan tentang Riwayat bahwa Ahli Kitab Mengetahui Hari Wafatnya Nabi g 377
BAB:
Penjelasan bahwa Rasulullah g Tidak Meninggalkan Sesuatu 383 Penjelasan tentang Pernyataan Rasulullah g bahwa Beliau Tidak Meninggalkan Warisan 391 Penjelasan tentang Sikap Para Sahabat yang Membenarkan Berita yang Disampaikan oleh Abu Bakar h 400
Penjelasan tentang Istri-Istri dan Anak-Anak Nabi g 416 Penjelasan tentang Wanita yang Dipinang oleh Nabi g, namun Tidak Dinikahi oleh Beliau 446
Penjelasan tentang Budak Wanita yang Dimiliki oleh Nabi g 455 Penjelasan tentang Putra-Putri Nabi Muhammad g 468 Penjelasan tentang Budak Laki-Laki dan Budak Perempuan Nabi g, serta Pembantu, Juru Tulis, dan Wakil Nabi g 488 Penjelasan tentang Pembantu Wanita milik Nabi g 541 Para Pembantu Nabi g yang Bukan Budak Beliau 569 Juru Tulis Wahyu dan Juru Tulis Lainnya dari Kalangan Sahabat Nabi g 603
PENINGGALAN-PENINGGALAN NABI g SEMASA
HIDUPNYA 657
Cincin yang Dipakai Nabi g dan Sesuatu yang Dipakai di Tubuhnya 657
Pedang Nabi g 666
Terompah (Sandal) Nabi g 670
Gelas Nabi g 673
Wadah Celak Nabi g 674
Selimut 675
Kuda-Kuda dan Kendaraan Nabi g 677
Pembahasan Tentang Pasal-Pasal Tambahan yang Berkaitan Dengan Sirah Nabawiyah, yang Terdiri dari Empat Pembahasan: Pertama, Kesempurnaan Pribadi Nabi g ; Kedua, Bukti-Bukti Kenabian; Ketiga, Keutamaan-Keutamaan Nabi g ; Keempat, Kekhususan (Keistimewaan) Nabi g 683 KESEMPURNAAN PRIBADI NABI g (Asy-Syama‘il) DAN URAIAN TENTANG FISIK SERTA AKHLAK BELIAU YANG SUCI 683
Keindahan Fisik Nabi g 684
Warna Kulit Rasulullah g 689
Sifat Wajah Rasulullah g dan Keindahan Sigaran Rambut, Dahi, Kedua Alis, Kedua Mata, Hidung, Mulut, Gigi Depan, dan Bagian Wajah Beliau Lainnya 697
Rambut Nabi g 718
Kedua Bahu, Kedua Lengan, Kedua Ketiak, Kedua Telapak Kaki, dan Kedua Tumit Beliau g 726
Tinggi Badan (Postur Tubuh) Nabi g dan Aroma Harumnya 730 Tanda Kenabian yang Terdapat di Antara Kedua Bahu Nabi g 742 Kumpulan Berbagai Hadits yang Menjelaskan Ciri-Ciri Fisik Rasulullah g 751
Hadits Hindun bin Abi Halah 760
Akhlak Rasulullah g dan Kesempurnaan Pribadinya yang Suci 769 Kedermawanan Nabi g 797
Sifat Tawadhu Nabi g 804
Humor Nabi g 811
Kezuhudan Nabi g dan Berpalingnya Beliau dari Dunia ini, serta Keseriusan Beliau dalam Beramal untuk Akhirat 818

Daftar Isi Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah wa an Nihayah – Jilid 9

Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah wa an Nihayah - Jilid 9

DAFTAR ISI AL BIDAYAH WA AN-NIHAYAH JILID 9

Ibadah Nabi g dan Keseriusan Beliau dalam Beribadah 1
Keberanian Nabi g 9
Sifat-Sifat Nabi g yang Disebutkan dalam Kitab-Kitab Para
Nabi Terdahulu 11
Pembahasan Bukti-Bukti Kenabian 25
Bukti-Bukti Kenabian yang Bersifat Hissiyyah (yang Bisa Dilihat
dengan Mata), Samawiyyah dan Ardhiyyah 64
Penjelasan tentang Jalur-Jalur Hadits ini dari Berbagai Sumber 82
Diantara Bukti-Bukti Kenabian yang Bersifat Samawiyyah 102
Mukjizat-Mukjizat Ardhiyyah 120
Mukjizat Nabi g yang Berkaitan dengan Makanan, Minuman,
dan Lainnya 145
Memperbanyak Air Susu dalam Beberapa Kesempatan 145
Nabi g Memperbanyak Minyak Samin (Mentega) Milik Ummu
Sulaim 152
Jamuan Abu Thalhah Al Anshari untuk Rasulullah g dan Mukjizat-
Mukjizat yang Terjadi pada Saat itu 158
Kisah Lain tentang Memperbanyak Makanan di Rumah Aisyah 178
Kisah Mangkuk (Nampan) Besar di Rumah Abu Bakar
Ash-Shiddiq h 181
Kisah Salman tentang Sepotong Emas yang Diperbanyak oleh
Rasulullah g untuk Melunasi Utangnya Guna Membebaskan Status Mukatab-nya 192
Kisah Tempat Perbekalan Abu Hurairah h dan Kurmanya 196
Kepatuhan Pohon terhadap Perintah Rasulullah g 215
Rintihan Dahan Pohon Kurma karena Rindu kepada Rasulullah g
dan Sedih karena Berpisah dengan Rasulullah 224
Kerikil-Kerikil Bertasbih di Telapak Tangan Nabi g 245
Bab Riwayat-Riwayat yang Berkaitan dengan Hewan yang
Termasuk Bukti-Bukti Kenabian 225
Kisah Unta yang Menjadi Liar serta Sujudnya dan Rintihannya
kepada Beliau g 225
Kisah Serigala dan Kesaksiannya Tentang Kerasulan 229
Kisah Binatang Buas di Rumah Nabi g yang Menghormati
Memuliakan, dan Mengagungkan Beliau g 303
Kisah tentang Singa 304
Hadits tentang Biawak (Dhabb) yang Mengandung Nakarah dan Gharabah 313
Hadits Tentang Keledai 321
Hadits tentang Hummarah (Salah Satu Jenis Unggas Kecil) 234
Hadits Lainnya yang Menyebutkan Karamah Seorang Wali dari
Umat ini 332
Kisah Zaid bin Kharijah, serta Kesaksiannya tentang Kerasulan
Muhammad g dan tentang Khilafah Abu Bakar Ash-Shiddiq,
kemudian Umar, kemudian Utsman h 342
Kisah Seorang Anak yang Menderita Ayan 352
Doa Keburukan dari Nabi g atas Sebagian Orang 389
Masalah-Masalah yang Ditanyakan kepada Rasulullah g 397
Mengajak Kaum Nasrani Bermubahalah 414
Hadits Lain yang Mengandung Pengakuan Kaum Yahudi,
Bahwa Beliau adalah Rasulullah g, serta Berhukumnya Mereka
kepada Beliau dan Kembalinya Mereka kepada Apa yang Beliau Putuskan akan tetapi dengan Maksud yang Tercela dari Mereka 418
Kitab-Kitab Terdahulu yang Mencakup Berita tentang Nabi g 427
Bab Segala Sesuatu yang Dikabarkan oleh Nabi g tentang Peristiwa-Peristiwa yang akan Terjadi pada Masa Hidupnya dan Setelahnya, lalu Hal-Hal itu Terjadi Persis seperti yang Beliau Beritakan 449
Pemberitaan tentang Peristiwa yang akan Terjadi 467
Pemberitahuan tentang Hal-Hal Gaib yang telah Lalu dan yang akan Datang 489
Urutan Berita-Berita Gaib yang akan Terjadi setelah KetiadaanBeliau g 492

Bukti-Bukti Kenabian pada Pemberitahuan Beliau ? Tentang
Hal-Hal Gaib yang Akan Terjadi 544
Pemberitahuan Nabi g Mengenai Fitnah-Fitnah di Saat-Saat Terakhir Masa Khilafah Utsman bin Affan h dan Masa Khilafah Ali bin Abu Thalib h 573
Pemberitaan Nabi g tentang Khawarij, Pemerangan Mereka
dan Tanda-Tanda Mereka, lalu itu Terjadi pada Masa Khilafah Ali bin
Abu Thalib 611
Pemberitaan Beliau g mengenai Terbunuhnya Ali bin Abu
Thalib 621
Pemberitahuan Beliau g mengenai Pembunuhan Ali, Kepemimpinan Anaknya (Al Hasan bin Ali) dalam Meninggalkan Perkara itu setelahnya, dan Penyerahan Perkara itu kepada Muawiyah 626
Pemberitahuan Beliau mengenai Perang Laut Hingga Qubrush yang Terjadi pada Masa Amirul Mukminin Muawiyah bin Abu Sufyan h 638
Pemberitaan tentang Perang Al Hind 644
Pemberitahuan Mengenai Pemerangan Turk 646
Khabar Abdullah bin Salam 652
Pemberitahuan tentang Kematian Maimunah binti Al Harits di Saraf 655
Riwayat tentang Pemberitahuan Beliau Mengenai Terbunuhnya
Hujr bin Adi dan Para Sahabatnya 656
Khabar Rafi bin Khadij 662
Pemberitahuan Beliau ? tentang Fitnah-Fitnah yang akan Terjadi
setelah Muawiyah dari Anak-Anak Bani Hasyim dan Sebagainya 664
Pemberitaan tentang Terbunuhnya Al Husain bin Ali h 672
Pemberitahuan tentang Peristiwa Al Harrah pada Masa Yazid 688
Mukjizat Lainnya 699
Pemberitahuan Beliau tentang Al Hajjaj, Seorang Pemuda Tsaqif 701
Penyebutan Isyarat Kenabian tentang Pemerintahan Umar bin
Abdul Aziz Mahkota Bani Umayyah 710
Hadits Lainnya Mengenai Penyebutan Wahb bin Munabbih dan
Celaan untuk Ghailan 718
Isyarat kepada Muhammad bin Ka’b Al Qurazhi dan Ilmunya dalam
Bidang Tafsir Al Qur‘an dan Hapalannya 720
Pengabaran tentang Habisnya Generasi Beliau ? setelah Seratus
Tahun dari Sejak Pengabarannya 722
Pengabaran mengenai Al Walid dan Ancaman Keras
Terhadapnya. Jika Benar, maka itu Adalah Al Walid bin Yazid,
Bukan Al Walid bin Abdul Malik, Pembangun Masjid As-Sa’id 726
Pengabaran tentang Para Khalifah Bani Umayyah secara Umum,
dan Isyarat Masa Pemerintahan Mereka 733
Pengabaran tentang Pemerintahan Bani Abbas, dan
Kemunculan Mereka dari Khurasan dengan Panji-Panji Hitam
pada Tahun 132 Hijriyah 741
Pengabaran tentang Para Imam yang Dua Belas, yang Semuanya dari Quraisy 753
Pengabaran tentang Hal-Hal yang Terjadi pada Masa Pemerintahan
Bani Abbas Hingga Zaman Sekarang 762
Hadits lainnya yang mengandung isyarat tentang Malik bin
Anas Al Imam r 764
Hadits lainnya yang mengandung isyarat tentang Muhammad
bin Idris Asy-Syafi’I 765
Bab Mukjizat Nabi Muhammad g ` 789
Ulasan Mengenai Anugerah yang Diberikan kepada Nuh n . 796
Kisah Lainnya Menyerupai Kisah Al Ala‘ bin Al Hadhrami 802
Kisah Lainnya Menyerupai itu 804
Ulasan mengenai Anugerah Allah kepada Hud n 825
Ulasan mengenai Anugerah Allah kepada Shalih n 827
Ulasan mengenai Anugerah Allah kepada Ibrahim n 828

Daftar Isi Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah wa an Nihayah – Jilid 10

Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah wa an Nihayah - Jilid 10

DAFTAR ISI AL BIDAYAH WA AN-NIHAYAH JILID 10

Ulasan mengenai Anugerah Allah kepada Musa n 1
Kisah Tertahannya Matahari bagi Yusya bin Nun bin Afrayim
bin Yusuf bin Ya’qub bin Ishaq bin Ibrahim Khalilurrahman ‘Alaihimus Salaam 30
Ulasan mengenai Anugerah Allah kepada Idris 37
Ulasan mengenai Anugerah Allah kepada Daud n 49
Ulasan mengenai Anugerah Allah kepada Sulaiman bin
Daud n 60
Ulasan mengenai Anugerah Allah kepada Isa n 76
Kisah Orang Buta yang Allah Kembalikan Penglihatannya
Berkat Doa Rasul g 89
SEJARAH ISLAM PERTAMA,
MENGENAI PERISTIWA-PERISTIWA PADA MASA INI, DAN MEREKA YANG WAFAT DARI KALANGAN MASYHUR SERTA KALANGAN AWAM. 112
TAHUN 11 HIJRIYAH 113
Masa Kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq h serta Berbagai
Peristiwa dan Perkara [pada Masanya] 113
Melanjutkan Ekspedisi Pasukan Usamah bin Zaid 122
Pembunuhan Al Aswad Al Ansi, Sang Pendusta yang Mengaku
sebagai Nabi 127
Keluarnya Al Aswad Al Ansi, Arogansinya dan Pembunuhannya 128
Ash-Shiddiq Menumpas Orang-Orang Murtad dan Orang-
Orang yang Menolak Menunaikan Zakat 146
Penyebutan Keberangkatan Abu Bakar ke Dzul Qashshah ketika
Melantik Kesebelas Komandan Batalion [sebagaimana akan Dikemukakan] 162
Bergeraknya Para Komandan dari Dzul Qashshah Menuju Tugas
Masing-Masing 170
Kisah Al Fuja‘ah 180
Kisah Sajah dan Bani Tamim 180
Terbunuhnya Musalimah sang pendusta, semoga Allah melaknatnya
dan menghinakannya 195
Penyebutan tentang murtadnya penduduk Bahrain dan kembalinya mereka kepada Islam 210
Penyebutan tentang murtadnya penduduk Oman, Mahrah, dan
Yaman 220
Penyebutan tentang orang-orang yang meninggal di tahun ini 228
Di tahun ini wafatnya utusan Allah g, Muhammad bin Abdullah, pemimpin seluruh manusia di dunia dan akhirat 228
TAHUN 12 HIJRIYAH 266
Pengiriman Khalid bin Al Walid ke Irak 268
Khalid Menaklukkan Al Anbar (Perang Dzat Al Uyun) 287
Peristiwa Ain At-Tamr 289
Khabar Dumatul Jandal 292
Khabar Peristiwa Al Hushaid dan Al Mushayyakh 295
Berbagai Peristiwa pada Tahun 12 Hijriyah 301
Orang-Orang yang Meninggal pada Tahun 12 Hijriyah 303
TAHUN 13 HIJRIYAH 308
Peristiwa Yarmuk 315
Beralihnya Kepemimpinan di Syam dari Khalid kepada Abu
Ubaidah 348
Peristiwa di Irak setelah datangnya Khalid ke Syam 350
Kekhalifahan Umar bin Khaththab h 355
Penaklukan Damaskus 358
Damaskus Ditaklukkan Secara Damai atau Secara Paksa? 368
Peperangan di Irak pada Masa ini 375
Peristiwa An-Namariq 378
Peristiwa Jisr (jembatan) Abu Ubaid 380
Peristiwa Al Buwaib 383
Bangsa Persia Bersatu bersama Yazdajird setelah Terjadinya د
Perselisihan di Antara Mereka 387
Peristiwa-Peristiwa lain yang Terjadi pada Tahun ini 389
Orang-Orang yang Meninggal pada Tahun ini Berdasarkan Abjad (Menurut Al Hafizh Adz-Dzahabi dalam Tarikh-Nya 392
TAHUN 14 HIJRIYAH 405
Perang Al Qadisiyah 413
Orang-Orang yang Meninggal pada Tahun ini 451
TAHUN 15 HIJRIYAH 462
Peristiwa Himsh yang Pertama 463
Peristiwa Qinnasrin 465
Peristiwa Qaisariyyah 468
Peristiwa Ajnadin 469
Penaklukkan Baitul Maqdis oleh Umar bin Khaththab 473
Peristiwa Bahurasir 490
Orang-Orang yang Meninggal pada Tahun ini 492
TAHUN 16 HIJRIYAH 499
Penaklukan Sejumlah Kota yang Berada di Bawah Kekuasaan Raja Kisra 503
PERANG JALULA‘ 519
PENAKLUKAN KOTA HULWAN 526
PENAKLUKAN KOTA TIKRIT DAN MOSUL 528
PENAKLUKAN MASABADZAN DI WILAYAH IRAK 531
PENAKLUKAN QARQISIYA‘ DAN HITA PADA TAHUN INI
(16 H.) 532
TAHUN 17 HIJRIYAH 538
Kisah Abu Ubaidah, Pengepungan Bangsa Romawi Terhadapnya di Himsh dan Kedatangan Umar Ke Syam Untuk Membantunya 541
Penaklukan Aljazair 544
Kisah Tha’un Amawas 550
Kejadian Langka Pada Tahun 17 Hijriyah 557
Pembebastugasan Khalid dari Jabatannya di Qinnasrin 557
PENAKLUKAN AL AHWAZ, MANADZIR DAN
SUNGAI TIRA 565
PENAKLUKAN KOTA TUSTAR UNTUK PERTAMA KALINYA
MELALUI JALUR PERDAMAIAN 568
Kisah Ekspansi Ke Sejumlah Wilayah Persia Sejak Dari Kawasan
Bahrain 570
Kisah Penaklukan Kota Tustur Yang Kedua Kalinya Secara
Paksa, As-Sus dan Ramahurmuz, Kisah Penahanan Al Hurmuzan dan Dikirimkannya Kepada Umar Bin Al Khaththab h 575
PENAKLUKAN KOTA AS-SUS 581
TAHUN 18 HIJRIYAH 590
TAHUN 19 HIJRIYAH 613
Sejumlah Tokoh Penting yang Wafat pada Tahun 19 H. 616
TAHUN 20 HIJRIYAH 619
Karakteristik Penaklukan Mesir (Kumpulan Pernyataan Ibnu د
Ishaq, Saif dan Lain-Lain) 620
Kisah Sungai Nil Di Mesir 630
Sejumlah Tokoh Penting Yang Wafat Pada Tahun Ini 636
TAHUN 21 HIJRIYAH 649
Orang-Orang Yang Wafat Pada Tahun 21 H Khalid bin
Al Walid 674
TAHUN 22 HIJRIYAH 699
Penaklukan Wilayah Rayy 703
Penaklukan Wilayah Qaumis 704
Penaklukan Wilayah Jurjan 705
Kisah Penaklukan Wilayah Azerbaijan 706
Penaklukan Wilayah Al Bab 708
Awal Mula Peristiwa Perang Turki 710
Kisah Tentang Dinding Besi Dzul Qarnain 713
Kisah Lain Tentang Dinding Besi Dzul Qarnain 716
Kisah Yazdajirda bin Syahriya bin Kisra 721
Penyerangan Kaum Muslimin ke Sejumlah Kota Di Khurasan
Bersama Panglima Perang Al Ahnaf bin Qais 723
TAHUN 23 HIJRIYYAH 734
UMAR BIN AL KHATHTHAB WAFAT 734
Penaklukan Atas Kota Fasa dan Darabjird, Serta Kisah Sariyah bin Zunaim 736
Peperangan Suku Kurdi 743
Cerita Salamah bin Qais Al Asyja’i dan Orang-orang
Suku Kurdi 745
Sifat Umar bin Al Khaththab h 763
Kisah Tentang Istri-istri dan Putra Putri Umar bin Al Khaththab 765
Kisah Beberapa Bela Sungkawa Atas Kematian Umar 768
TAHUN 24 HIJRIYYAH 782
Pemerintahan Utsman bin Affan h 782
TAHUN 25 HIJRIYYAH 803
TAHUN 26 HIJRIYYAH 804
TAHUN 27 HIJRIYYAH 805
Invasi Ke Afrika 806
Invasi Ke Andalus 807
Peperangan Jurjir dan Barbar Bersama Kaum Muslimin 808
TAHUN 28 HIJRIYYAH 810
Penaklukan Wilayah Qubrus 810
TAHUN 29 HIJRIYYAH 814
TAHUN 30 HIJRIYYAH AN-NABAWIYAH 816
TAHUN 31 HIJRIYYAH 823
Kronologi Terbunuhnya Kisra Penguasa Persia Yaitu Yazdajird 827
TAHUN 32 HIJRIYYAH 833
Sejumlah Tokoh Yang Wafat Pada Tahun Ini 838
Abdullah bin Mas’ud 842

Daftar Isi Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah wa an Nihayah – Jilid 11

Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah wa an Nihayah - Jilid 11

DAFTAR ISI AL BIDAYAH WA AN-NIHAYAH JILID 11

Lanjutan, Orang-Orang yang Wafat pada Tahun 32 Hijriyah 1
Abdurrahman Bin Auf 1
TAHUN 33 HIJRIYYAH 8
TAHUN 34 HIJRIYYAH 12
TAHUN 35 HIJRIYYAH 24
Peristiwa Pembunuhan Utsman Bin Affan h 24
Kisah Kedatangan Sekelompok Orang Menemui Utsman Bin Affan
Untuk Kedua Kalinya, Dari Mesir dan Wilayah Lainnya Pada Bulan Syawwal Tahun 35 H. 36
Keterangan Tentang Pengepungan Amirul Mukminin Utsman Bin
Affan h 47
Kronologi Pembunuhan Utsman Bin Affan h 73
Ciri-Ciri Fisik Utsman Bin Affan h 103
Sebahagian Ratapan Atas Kematian Utsman Bin Affan h 119
Hadits-hadits tentang Keutamaan Utsman bin Affan h 125
Perjalanan Hidup Utsman bin Affan yang Menunjukkan Keutamaan Dirinya 175
Pidato yang Pernah Disampaikan Utsman bin Affan 181
Keistimewaan Utsman bin Affan 186
Para Istri dan Keturunan Utsman bin Affan 194
Beberapa Tokoh yang Meninggal Dunia pada Masa Kekhalifahan
Utsman Bin Affan 197
Khilafah Amirul Mukminin Ali Bin Abu Thalib h 209
Pembaiatan Ali h sebagai Khalifah 220
TAHUN 36 HIRIYAH 229
Awal Genderang Perang Jamal 232
Perjalanan Amirul Mukminin Ali bin Abu Thalib dari Madinah ke
Bashrah 244
Yang Dilakukan Ali h setelah Perang Jamal 280
Kalangan Sahabat dan Generasi Lain yang Gugur dalam Perang
Jamal dari Kedua Belah Pihak 285
Perang Shiffin: Pertempuran antara Penduduk Irak Pendukung
Ali vs Penduduk Syam Pendukung Muawiyah 306
TAHUN 37 HIJRIYAH 319
Pertempuran Ammar bin Yasir h bersama Amirul Mukminin Ali bin
Abu Thalib h 347
Kisah Pasukan Syam yang Mengangkat Mushaf sebagai Rekayasa
dan Tipuan terhadap Pasukan Irak 365
Kisah Tahkim (Arbitrase) 378
Pembelotan Khawarij 384
Upaya yang Dilakukan Ali h terhadap Kaum Khawarij 389
Pertemuan Dua Juru Damai: Abu Musa Al Asy’ari h dan Amr bin
Al Ash h di Dumatil Jandal 398
Pembelotan dan Pemberontakan Khawarij terhadap Ali h 406
Ali h Memobilisasi Pasukannya untuk Menyerang Khawarij 418
Hadits Marfu’ Seputar Khawarij 425
Hadits Lain yang Memuji Ali h atas Keputusannya Memerangi
Khawarij 476
Kondisi Ali dan Sahabatnya setelah Memerangi Kaum Khawarij 483
Kedatangan Al Harits bin Rasyid An-Naji setelah Peristiwa di
Nahrawan 489
Tokoh yang Meninggal pada Tahun 37 H 493
TAHUN 38 HIJRIYAH 499
Pembelotan Al Khirrit bin Rasyid An-Naji 513
Tokoh yang Meninggal Dunia Pada Tahun 38 H 516
TAHUN 39 H 520
Tokoh yang Meninggal pada tahun 39 H 527
PERISTIWA TAHUN 40 HIJRIYAH 528
Terbunuhnya Amirul Mu’minin Ali bin Abu Thalib h, Hadits-Hadits Tentang Peristiwa Tersebut dan Keutamaan Ali, serta Berbagai Dalil Tentang Kenabian dan Mukjizat 533
Gambaran tentang Terbunuhnya Ali h 541
Istri-Istri Ali, serta Putra-Putrinya 556
Sebagian Keutamaan Amirul Mu’minin Ali bin Abu Thalib h 562
Hadits tentang Mu’akhah (Penyaudaraan) 569
Riwayat Buraidah bin Hushaib 576
Riwayat Abdullah bin Umar 577
Riwayat Ibnu Abbas 578
Riwayat Imran 582
Riwayat Abu Sa‘id 583
Riwayat Ali bin Abu Thalib 584
Riwayat Sa’d bin Abi Waqqash 585
Riwayat Umar h 591
Riwayat Ibnu Umar h 591
Pernikahan Ali dengan Fathimah Az-Zahra’ k 593
Riwayat Sa’d bin Abi Waqqash 596
Jalur lain dari Sa’d 597
Hadits Ghadhir Khum 609
Hadits tentang Burung 622
Hadits Lain tentang Keutamaan Ali h 632
Hadits tentang Dikembalikannya Matahari Agar Ali bisa Shalat Ashar 640
Hadits tentang Bersedekah Cincin Sambil Ruku’ 645
Hadits Lain yang Mirip dengan Hadits Sebelumnya 650
Pasal Keadilan Ali, Keutamaan, Nasihat, Keputusan Tegas, serta Khutbah dan Hikmahnya yang Menyentuh Hati 658
Perkataan Hasan h? 669
Pernyataan yang Asing dan Janggal 689
Kekhalifahan Hasan bin Ali bin Abu Thalib k 699
PERISTIWA TAHUN 41 H 705
Masa Pemerintahan Mu’awiyah bin Abu Sufyan h 714
Keutamaan Mu’awiyah bin Abu Sufyan h 717
Pemberontakan Sekelompok Khawarij Terhadapnya 720
Tokoh-Tokoh Yang Wafat Pada Tahun 41 H. 723
PERISTIWA TAHUN 42 H. 727
PERISTIWA TAHUN 43 H. 729
PERISTIWA TAHUN 44 H. 740
PERISTIWA TAHUN 45 H. 745
PERISTIWA TAHUN 46 H. 751
PERISTIWA TAHUN 47 H. 755
PERISTIWA TAHUN 48 H. 759
PERISTIWA TAHUN 49 H. 760
Tokoh-Tokoh yang Wafat pada Tahun Ini 761
PERISTIWA TAHUN 50 H. 801
PERISTIWA TAHUN 51 H. 817
PERISTIWA TAHUN 52 H. 847

Daftar Isi Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah wa an Nihayah – Jilid 12

Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah wa an Nihayah - Jilid 12Pembahasan :
Didalam Jilid 12 Ini Membahas Mengenai Peristiwa Peristiwa Tahun 53 Hijriyah – Tahun 73 Hijriyah

Daftar Isi Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah wa an Nihayah – Jilid 13

Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah wa an Nihayah - Jilid 13Pembahasan :

Peristiwa Peristiwa Tahun 74 Hijriyah – Tahun 124 Hijriyah

Daftar Isi Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah wa an Nihayah – Jilid 14

Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah wa an Nihayah - Jilid 14Pembahasan :

Peristiwa Peristiwa Tahun 125 Hijriyah Sampai Tahun 209 Hijriyah

Daftar Isi Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah wa an Nihayah – Jilid 15

Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah wa an Nihayah - Jilid 15Pembahasan :

Peristiwa Peristiwa Pada Tahun 210 Hijriyah Hingga Tahun 330 Hijriyah

Daftar Isi Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah wa an Nihayah – Jilid 16

Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah wa an Nihayah - Jilid 16Pembahasan :

Peristiwa Peristiwa Tahun 331 Hijriyah Hingga Tahun 468 Hijriyah

Daftar Isi Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah wa an Nihayah – Jilid 17

Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah wa an Nihayah - Jilid 17

Pembahasan :

Peristiwa Peristiwa Tahun 469 Hijriyah Hingga Tahun 605 Hijriyah

Daftar Isi Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah wa an Nihayah – Jilid 18

Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah wa an Nihayah - Jilid 18Pembahasan :

Peristiwa Tahun 606 Hijriyah Hingga Tahun 682 Hijriyah

Daftar Isi Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah Wan Nihayah – Jilid 19

Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah wa an Nihayah - Jilid 19Pembahasan :

Peristiwa Peristiwa Tahun 603 Hijriyah Hingga Tahun 744 Hijriyah

Daftar Isi Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah wa an Nihayah – Jilid 20

Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah wa an Nihayah - Jilid 20

Pembahasan :
-Peristiwa Peristiwa Tahun 745 Hijriyah Hingga Tahun 768 Hijriyah
-Fitnah dan Bencana yang Terjadi di Akhir Zaman

Daftar Isi Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah wa an Nihayah – Jilid 21

Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah wa an Nihayah - Jilid 21Pembahasan :
-Fitnah dan Bencana yang Terjadi di Akhir Zaman
-Hisab dan Golongan

Daftar Isi Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah wa an Nihayah – Jilid 22

Terjemahan Lengkap Kitab Al bidayah wa an Nihayah - Jilid 22

Pembahasan  :

Shirat, Surga dan Neraka

Author: Google+ by Toko Buku Islam Online Terpercaya

Kunjungi channel kami di Wisata Buku Online

22419 Total Views 3 Views Today
Print Friendly, PDF & Email

Incoming search terms:

 • download al bidayah wan nihayah lengkap
 • bidayah wan nihayah 22 jilid pdf
 • terjemah al bidayah wan nihayah pdf
 • bidayah wan nihayah terjemahan pdf
 • bidayah wan nihayah terjemahan
 • download terjemah kitab al bidayah wan nihayah
 • al bidayah wan nihaya pdf
 • download terjemah bidayah wan nihayah 22 jilid pdf
 • al bidayah wannihaya terjemahan
 • bidayah wannihayah
About Wisata Buku

Comments

 1. Ayob bin Othman says

  Saya berminat nak beli kitab Bidayah wa An Nihayah … saya dari Mersing, Johor Malaysia, berapa nilat RM kitab ini,

Speak Your Mind

*

error: Content is protected !!
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.